Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Retencions deduïbles corresponents a rendiments bonificats

Normativa: Disposició transitòria sisena  LIS

Els beneficis procedents de l'Impost sobre les Rendes del Capital reconeguts a les societats concessionàries d'autopistes de peatge i als restants entitats a què es refereix la disposició transitòria sisena de la LIS, continuen aplicant-se avui dia d'acord amb les normes de l'Impost sobre les Rendes del Capital.

Respecte a  la  LIS  vegeu la  Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

Atès que el tipus de gravamen aplicable sobre els interessos en l'Impost sobre les Rendes del Capital era el 24 per 100 i que la bonificació atorgada ascendia al 95 per 100, el contribuent perceptor d'aquest tipus de rendiments únicament suporta una retenció efectiva de l'1,2 per 100 (24 x 5%). Tanmateix, l'import total de la bonificació que ascendeix al 22,8 per 100 (24 x 95%) també resulta deduïble per aplicació del benefici fiscal que transitòriament segueix essent aplicable. Ara bé, aquesta última quantia opera com una deducció de quota sense generar dret a devolució, per tal com aquesta dreta deriva de les quantitats efectivament retingudes.

En conseqüència, en la casella [0591] de declaració, es farà constar l'import de les retencions no practicades efectivament que, no obstant això, té la consideració de fiscalment deduïbles de la quota, consignant-se les retencions efectivament suportades en la casella corresponent a les mateixes.