Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Delimitació positiva i negativa

A. Delimitació positiva

Normativa: Art. 21 Llei IRPF

Tenen la consideració fiscal de rendiments del capital mobiliari totes les utilitats o contraprestacions, sigui la que sigui la seva denominació o naturalesa, dineràries o en espècie, que provinguin, directament o indirectament, del capital mobiliari i, en general, de béns o drets no classificats com immobiliaris, de què sigui titular el contribuent i no es trobin afectes a activitats econòmiques realitzades per ell mateix.

Els rendiments corresponents als elements patrimonials, béns o drets, que es trobin afectes de manera exclusiva a activitats econòmiques realitzades pel contribuent es comprendran entre els procedents de les indicades activitats.

Important : en cap cas tenen la consideració d'elements patrimonials afectes a activitats econòmiques, els actius representatius de la participació en fons propis d'una entitat i de la cessió de capitals a tercers [Art. 29.1 c) Llei IRPF ].

B. Delimitació negativa

No es consideren rendiments del capital mobiliari:

 • Els derivats de l'entrega d'accions alliberades.

  Normativa: Arts. 25.1 b) i 37.1 a) i b) Llei IRPF

  El tractament fiscal de la recepció d'accions alliberades tant en el cas de valors  admesos a negociació  com de valors  no admesos a negociació  es comenta en el Capítol 11.

  Atenció : des de l'1 de  gener de 2017, l'import obtingut per la transmissió tant de drets de subscripció procedents de valors  admesos  a negociació com de drets de subscripció procedents de valors  no admesos  a negociació en un mercat organitzat té la consideració de guany patrimonial subjecte a retenció. Vegeu el Capítol 11.

 • Els dividends i participacions en beneficis distribuïts per societats que procedeixin de períodes impositius durant els quals aquestes societats es trobessin en règim de transparència fiscal.

  Normativa: Art. 91.9 i disposició transitòria dècima Llei IRPF ; disposició transitòria quarta Reglament  IRPF

 • La contraprestació obtinguda per l'ajornament o el fraccionament del preu de les operacions realitzades en el desenvolupament d'una activitat econòmica habitual del contribuent.

  Normativa: Art. 25.5 Llei IRPF

 • Els derivats de les transmissions lucratives, a causa de defunció del contribuent, dels actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens. Tampoc es computarà el rendiment del capital mobiliari negatiu derivat de la transmissió lucrativa d'actius representatius de la captació  i utilització de capitals  aliens per actes "entre vius ".

  Normativa: Art. 25.6 Llei IRPF

 • Els dividends i participacions en beneficis a què es refereix l'article 25.1 a) i b) Llei IRPF que procedeixin de beneficis obtinguts en períodes impositius durant els quals l'entitat  que els distribueix hagués tributat en el règim de les societats patrimonials

  Normativa: Disposició transitòria dècima Llei IRPF

 • La distribució dels beneficis a què es refereix l'article 25.1 a) i b) Llei IRPF obtinguts per societats civils que haguessin portat comptabilitat ajustada al codi de comerç en els exercicis 2014 i 2015 i que van passar a tenir la consideració de contribuents de l'impost sobre societats a partir d'1 de gener de 2016, durant els períodes impositius en els que hagués sigut d'aplicació el règim d'atribució de rendes, no s'integraran en la base imposable del perceptor que sigui contribuent de l'IRPF, ni estaran subjectes a retenció i ingrés a compte.

  Normativa: Disposició transitòria trenta-dosena.3  LIS