Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Despeses deduïbles: d'administració i dipòsit

Normativa: Art. 26.1 a) Llei IRPF

Per a la determinació del rendiment net del capital mobiliari corresponent a aquest tipus de rendiments, podran deduir-se exclusivament els d'administració i dipòsit de les accions o participacions que representin la participació en fons propis d'entitats, sense que resulti admissible la deducció de cap altre concepte de despesa.

A aquests efectes, es consideraran com a despeses d'administració i dipòsit aquells imports que repercuteixin les empreses de serveis d'inversió, entitats de crèdit o altres entitats financeres que, d'acord amb el Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Mercat de Valors (BOE de 24 d'octubre), tinguin per finalitat retribuir la prestació derivada de la realització, per compte dels seus titulars, del servei de dipòsit de valors representats en forma de títols o de l'administració de valors representats en anotacions en compte.

Precisió: Encara que l'article 26.1.a) de la Llei de  l'  IRPF al·ludeix a la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors ha de tenir-se en compte que la disposició addicional única del Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, estableix que les referències normatives efectuades en unes altres disposicions a la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, s'entendran efectuades als preceptes corresponents del text refós que aprova el Reial Decret Esmentat Legislatiu 4/2015.

No seran deduïbles:

Les quanties que suposin la contraprestació d'una gestió discrecional i individualitzada de carteres d'inversions, on es produeixi una disposició de les inversions efectuades per compte dels titulars conforme als mandats conferits per aquests.