Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Determinació del rendiment íntegre

Cal distingir:

a. En el supòsit d'interessos i altres retribucions pactades o estimades per la cessió a tercers de capitals propis

Si la retribució és dinerària, la integració en la base imposable d'aquests rendiments s'efectuarà per l'import íntegre, sense descomptar la retenció practicada sobre aquest rendiment.

Si la retribució és en espècie, s'integrarà en la base imposable la valoració del rendiment (valor de mercat del bé, dret o servei rebut) més l'ingrés a compte, llevat que aquest hagués estat repercutit al titular del rendiment (Art. 43.2 Llei IRPF ).

Les prestacions de béns o drets susceptibles de generar rendiments del capital mobiliari es presumiran retribuïdes, llevat que hi hagi una prova en contra. En defecte de prova en contrari, la valoració de la renda estimada en el supòsit de préstecs i operacions de captació o utilització de capitals aliens en general, s'efectuarà aplicant l'interès legal dels diners que es trobi en vigor l'últim dia del període impositiu, el 3 per 100 per a l'exercici 2022.

b. En el supòsit d'operacions sobre actius financers

La integració en la base imposable dels rendiments derivats de la transmissió, reemborsament, amortització, bescanvi o conversió de qualsevol classe d'actius financers (rendiments implícits), s'efectuarà d'acord amb les següents regles:

 1. El còmput de cada  rendiment ha d'efectuar-se, individualment, per cada títol o actiu, per diferència entre els valors d'alienació, amortització o reemborsament i d'adquisició o subscripció.

 2. Les despeses accessòries d'adquisició i alienació, sempre que siguin satisfets per l'adquirent (valor d'adquisició) o transmitent (valor d'alienació o reemborsament) i es justifiquin adequadament, hauran de computar-se per a la quantificació del rendiment obtingut.

 3. Els rendiments negatius s'integraran amb els rendiments positius, excepte en el cas que el contribuent hagués adquirit actius financers homogenis d'aquí als dos mesos anteriors o posteriors a aquestes transmissions, cas en què, aquests rendiments negatius s'integraran a mesura que es transmetin els actius financers que romanguin en el patrimoni del contribuent [Art. 25.2 b) Llei IRPF ].

  Vegeu també en relació amb  aquesta última regla  l'article 8 del Reglament  IRPF "Concepte de valors o participacions homogenis".

En conseqüència, l'import del rendiment del capital mobiliari es determinarà efectuant la següent operació:

Rendiment = Valor alienació o reemborsament - Valor adquisició o subscripció

A aquests efectes, es considerarà com major valor d'adquisició o subscripció, o com menor valor de transmissió, reemborsament o amortització, l'import de les despeses i els tributs inherents a aquestes operacions satisfetes, que es justifiquin adequadament, sense que tinguin tal consideració les retencions o ingressos a compte efectuats.

Quant a la retenció:

Com a regla general, els rendiments del capital mobiliari derivats dels actius financers estan subjectes a retenció o a ingrés a compte.

No obstant això, no existeix obligació de practicar retenció o ingrés a compte sobre els següents rendiments (Art. 75.3 Reglament IRPF ):

 • Rendiments dels valors emesos pel Banc d'Espanya que constitueixin instrument regulador d'intervenció en el mercat monetari i els rendiments de les Lletres del Tresor. No obstant això, estan subjectes a retenció o ingrés a compte els rendiments derivats de contractes de comptes basades en operacions sobre Lletres del Tresor que es formalitzin amb entitats de crèdit i altres institucions financeres.

 • Els rendiments de comptes a l'exterior satisfets o abonats per establiments permanents a l'estranger d'entitats de crèdit i establiments financers residents a Espanya.

 • Les primes de conversió d'obligacions en accions.

 • Els rendiments derivats de la transmissió o reemborsament d'actius financers amb rendiment explícit, sempre que compleixin els requisits següents:

  1. Que estiguin representats mitjançant anotacions en compte.
  2. Que es negociïn en un mercat secundari oficial de valors espanyol.

Tanmateix, estan subjectes a retenció o ingrés a compte els rendiments derivats de contractes de comptes basades en operacions sobre els valors anteriors que es formalitzin amb entitats de crèdit i altres institucions financeres.

Esquema del Règim fiscal del Deute Públic de l'Estat

(*) Està subjecta a retenció la part del rendiment que equivalgui al cupó corregut en les transmissions dels valors esmentats quan es realitzin durant els 30 dies immediatament anteriors al venciment del cupó per un contribuent de l'IRPF a un contribuent de l'impost sobre societats o a una persona o entitat no resident en territori espanyol. (Tornar)
ModalitatsQuantificació del rendimentRetenció
Lletres del Tresor Valor d'alienació - Valor adquisició   No
Bons de l'Estat Cupó: import íntegre
Valor d'alienació - Valor adquisició No (*)
Obligacions de l'Estat Cupó: import íntegre
Valor d'alienació - Valor adquisició No (*)
Comptes financers en Lletres, Bons i Obligacions Valor d'alienació - Valor adquisició