Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Determinació del rendiment net

El rendiment net ve determinat per la diferència entre els rendiments íntegres i les despeses d'administració i dipòsit de valors negociables.

Les operacions necessàries per determinar la quantia del rendiment net del   capital mobiliari que s'integra en la base imposable de l'estalvi es representen en el següent esquema:

(+) RENDIMENT ÍNTEGRE

 1. Interessos i altres retribucions pactades o estimades

  • Retribució dinerària : Import íntegre
  • Retribució en espècie: Valoració + Ingrés a compte no repercutit
  • Rendiments estimats. En defecte de prova en contrari, el 3 per 100 per a l'exercici 2022 sobre el valor dels béns i/o drets.
 2. Operacions sobre actius financers (rendiments implícits):

  RCM= Valor d'alienació o reemborsament - Valor adquisició o subscripció  

  (*) Es té en compte l'import de les despeses i els tributs inherents a aquestes operacions satisfetes, que es justifiquin adequadament, sense que tinguin tal consideració les retencions o ingressos a compte efectuats.

(-) DESPESES D'ADMINISTRACIÓ I DIPÒSIT DE VALORS NEGOCIABLES

(=) RENDIMENT NET