Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple: Rendiments procedents de la cessió a tercers de capitals propis

El senyor M.L.H., solter, ha obtingut durant l'any 2022 els següents rendiments:

 • El dia 10 de gener percep 400 euros en concepte d'interessos d'un dipòsit a vuit anys i un dia (data d'imposició 9 de gener de 2013; capital impost 20.000 euros).

 • El dia 26 de maig subscriu obligacions de "M, SA", a cinc anys, per un import efectiu de 10.800 euros, amb pagament anual del cupó (el 25 de maig). El dia 3 d'octubre transmet la meitat de les obligacions per 5.800 euros, suportant despeses de transmissió de 30 euros. "M, SA" cotitza en Borsa i les obligacions estan representades mitjançant anotacions en compte.

 • El 30 d'octubre percep 5.000 euros en concepte d'interessos anuals de "Z, SA" de la que és administrador únic i soci majoritari, pel préstec que, amb data 29 d'octubre de 2017 i per un import de 70.000 euros, va realitzar a la mateixa. Aquest préstec s'amortitzarà íntegrament el 30 d'octubre de  2022. L'import dels interessos respon al valor de mercat.

  En el balanç de l'exercici  2021, tancat el 31 de juliol del   2022, "Z, SA" tenia fons propis per valor de 50.000 euros i el percentatge de participació del contribuent a 31 de desembre era del 40 per 100.

 • El dia 12 de desembre ven 100 obligacions de "T, SA" per 7.210 euros, descomptats les despeses inherents a aquesta transmissió satisfetes pel transmitent. Aquestes obligacions les va adquirir el març de 2013  per 7.815 euros. El dia 28 de desembre torna a comprar 100 obligacions de la mateixa empresa per 8.414 euros.

 • El dia 18 de desembre ha percebut 210 euros en concepte d'interessos d'obligacions bonificades d'una societat concessionària d'autopistes de peatge a les que resulta aplicable la bonificació del 95 per 100 en l'Impost sobre les Rendes del Capital. La retenció efectivament suportada ascendeix a 2,52 euros.

 • El dia 28 de desembre transmet obligacions de l'Estat per un import efectiu de 30.050 euros. Aquestes obligacions van ser adquirides per un import equivalent a 27.600 euros, incloses les despeses inherents a aquesta adquisició.

Determinar el rendiment net del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'IRPF i les retencions deduïbles, posat que l'entitat financera li ha carregat en compte 41 euros per despeses d'administració i dipòsit de valors negociables.

Solució:

1. Interessos del dipòsit a vuit anys i un dia

 • Rendiment íntegre = 400
 • Retenció (19% s/400) = 76

2. Transmissió obligacions "M, SA"

 • (+) Valor de transmissió (5.800 – 30) = 5.770
 • (-) Valor d'adquisició (1/2 x 10.800) = 5.400
 • (=) Rendiment íntegre = 370

 • Retenció = 0

3. Interessos de préstec a entitat vinculada

 • Rendiment íntegre = 5.000

  Dels quals:

  1. a) Part del rendiment a integrar en la base imposable general: (1)

   70.000 – [40% (50.000 x 3)] = 70.000 – 60.000 = 10.000

   10.000 / 70.000  x 100 = 14,29%

   5.000 x 14,29% = 714,50

  2. b) Part del rendiment a integrar en la base imposable de l'estalvi: (2)

   5.000 – 714,50 = 4.285,50

 • Retenció (19% s/5.000) (3) = 950

Notes:

(1) En ser procedent els rendiments d'un préstec realitzat a una entitat vinculada amb el contribuent, han d'integrar-se en la base imposable general els interessos corresponents a l'excés de l'import dels capitals propis cedits a l'entitat vinculada (70.000  euros) respecte del resultat de multiplicar per tres els fons propis en la part que correspongui a la participació del contribuent, d'aquesta última [40% (50.000  x 3) = 60.000].  L'import de l'excés, que ascendeix a 10.000  euros (70.000 – 60.000), suposa el 14,29  per 100 del préstec, per la qual cosa els interessos que han d'integrar-se en la base imposable general seran el resultat d'aplicar aquest percentatge al total dels interessos percebuts (5.000 x 14,29%  = 714,50). (Tornar)

(2) La resta dels interessos (5.000  – 714,50 = 4.285,50)  s'integraran en la base liquidable de l'estalvi. Al no existir despeses deduïbles en els rendiments a integrar en la base imposable general, l'import íntegre coincideix amb el net. (Tornar)

(3) El tipus de retenció aplicable el 2022  als rendiments procedents de la cessió a tercers de capitals propis és el 19 per 100. (Tornar)

4. Transmissió d'obligacions"T, SA"

 • (+) Valor de transmissió = 7.210
 • (-) Valor d'adquisició = 7.815
 • (-) Rendiment íntegre = (4) –605
 • Retenció = 0

Nota (4) En haver adquirit dins el termini de dos mesos obligacions de la mateixa empresa, el rendiment negatiu obtingut no podrà computar-se fins a la venda de les obligacions.(Tornar)

5. Interessos d'obligacions bonificades

 • Rendiment íntegre = 210
 • Retencions efectivament suportades (1,2% s/210) = 2,52
 • Retencions deduïbles no practicades (22,8% s/210) = (5) 47,88

Nota(5) A més de les retencions efectivament suportades (2,52 euros), el contribuent pot deduir de la quota les retencions no practicades efectivament però que tenen dret a la bonificació del 95 per 100. Atès que el tipus de gravamen aplicable sobre els interessos en el derogat Impost sobre les Rendes del Capital era el 24 per 100 i la bonificació aplicable és del 95 per 100, les retencions deduïbles no practicades ascendeixen a = (22,8% s/210) = 47,88  euros. Aquest tipus és el resultant d'aplicar al 24 per 100 la bonificació del 95 per 100 (24% x 95%) = 22,8 per 100. (Tornar)

6. Transmissió d'Obligacions de l'Estat

 • Valor de transmissió = 30.050 
 • menys Valor d'adquisició = 27.600
 • Rendiment íntegre = 2.450
 • Retenció = 0

7. Total rendiments íntegres a integrar en la base imposable de l'estalvi (400 + 370 + 4.285,50 + 210 + 2.450) = 7.715,50

 • Despeses deduïbles = 41
 • Rendiment net = 7.674,50

8. Total rendiments íntegres i nets a integrar en la base imposable general  = 714,50