Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Traspàs d'elements patrimonials del patrimoni empresarial o professional al patrimoni personal: desafectació

Normativa: Arts. 28.3 Llei IRPF i 23 Reglament  IRPF

Principis i regles de la desafectació

Els principis i regles de la desafectació de béns o drets són els següents:

  • El traspàs d'actius fixos des de l'àmbit empresarial al personal del contribuent no produeix alteració patrimonial mentre l'element patrimonial continuï formant part del seu patrimoni.

  • La incorporació del bé o dret al patrimoni personal s'efectua pel valor net comptable del mateix a la data del traspàs.

    Els components del   valor  comptable  es comenten en el Capítol 11.

  • La desafectació no precisa transcurs de temps algun perquè s'entengui consumada des del moment en què aquesta es realitza.

No obstant això, si l'element patrimonial desafectat s'aliena abans que hagin transcorregut 3 anys des de la desafectació, fins i tot quant aquesta s'hagués produït com a conseqüència del cessament en l'activitat, no resultaran aplicables els percentatges reductors a què es refereix la disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF en la determinació del guany patrimonial obtingut.

La disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF, estableix un règim especial de reducció aplicable als guanys patrimonials derivats de la transmissió d'elements patrimonials no afectes i als desafectats amb més de tres anys d'antelació a la data de transmissió, adquirits abans del 31 de desembre de 1994. El comentari detallat d'aquest  règim transitori de reducció  dels guanys patrimonials es conté en el Capítol 11.

Exemple:

El senyor F.R.G., metge estomatòleg, instal·la la seva consulta l'1 de gener de 2022 en un local de la seva propietat que ha romàs llogat des de la seva adquisició fins al 31 de desembre de 2017 i  entre 31/12/17 i 31/12/19 s'ha destinat a ús propi,  constant aquesta data recollida en el seu llibre registre de béns d'inversió.

L'esmentat local va ser adquirit pel senyor F.R.G. el dia 1 de maig de 1985 per l'equivalent a 60.000 euros, abonant el titular a més en concepte d'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, notària i Registre de la Propietat, l'equivalent a 5.000 euros.

Durant els anys en què el local va estar llogat el valor d'adquisició de l'immoble ha estat superior al valor cadastral del mateix.

Per determinar la base de l'amortització, el valor del sòl s'estima que ascendeix a un import equivalent a 18.000 euros.

El dia 31 de maig de 2022  trasllada la seva consulta a un altre local, procedint a llogar novament el local anterior per 900 euros mensuals.

Determinar el tractament fiscal d'aquestes operacions i si el local pot considerar-se afecte a l'activitat durant l'exercici  2022.

Solució:

1. Afectació del local (01-01-2022):

L'afectació del local comercial a l'activitat professional s'entén produïda el dia 1 de gener de  2022, en complir-se a partir d'aquesta data els requisits d'utilització necessària i exclusiva del local per al desenvolupament de l'activitat i de comptabilització.

La incorporació del local al llibre registre de béns d'inversió ha de realitzar-se pel següent valor:

Import real de l'adquisició: 60.000

Despeses i tributs inherents a l'adquisició: 5.000

Total: 65.000

Menys: Amortització fiscalment deduïble (01-05-1985 a 31-12-2017) (1)

Any 1985: (47.000 x 1,5%) x 8/12 =  470

Anys 1986 a 1998: (47.000 x 1,5%) x 13 =  9.165

Anys 1999 a 2002: (47.000 x 2%) x 4 =  3.760

Anys 2003 a 2017: (47.000 x 3%) x 15 =  21.150

Total amortitzacions: 34.545

Valor d'afectació (65.000 – 34.545) =  30.455

Nota:

(1) A l'efecte de determinar la base de l'amortització, s'ha descomptat el valor del sòl (18.000 euros). Així mateix, s'ha pres com percentatge d'amortització per als anys 1985 a 1998, el percentatge de l'1,5 per 100, que va ser el fiscalment deduïble mentre el local va estar arrendat en els esmentats anys. Per als exercicis 1999 a 2002, el percentatge utilitzable és el 2 per 100 [Artículo 13.2, lletra a) del Reglament de l'IRPF vigent en els esmentats ejercicios]. Per als exercicis 2003 a 2017, el percentatge aplicable és el 3 per 100 [para els exercicis 2003 a 2006, article 13.2, lletra a), del Reglament de  l' IRPF en la redacció donada al mateix pel Reial decret 27/2003, de 10 de gener, i per als exercicis 2007 a 2017, article 14.2, lletra a) del Reglament de l'IRPF ]. (Tornar)

2. Desafectació del local (31-05-2022) (2)

En produir-se la desafectació del local el dia 31 de maig de l'any  2022, la incorporació del mateix al patrimoni personal del titular s'efectuarà pel valor net comptable del local a aquesta data. Aquest valor es determina de la següent manera:

Valor d'afectació = 30.455

Menys: Amortitzacions (01-01-2022  a 31-05-2022) (3)

Any  2022: (12.455 x 3%) x 5/12 = 155,69

Total amortitzacions: 155,69

Valor net comptable (30.455 – 155,69) =  30.299,31

Notes:

(2) El trasllat de la consulta a un altre local el 31 de maig de 2022  implica la seva desafectació de l'activitat econòmica realitzada pel seu titular. Tanmateix, el lloguer posterior del local no impedeix que el mateix es consideri com plenament afecte durant el període en el que va estar instal·lada la consulta (des de l'1 de gener de 2022  al 30 de maig de  2022). (Tornar)

(3) Les amortitzacions fiscalment computables coincideixen amb les practicades pel titular de l'activitat i corresponen al coeficient lineal màxim d'amortització per a aquest tipus d'element patrimonial, posat que determina el rendiment net per estimació directa simplificada. Coeficient màxim per a edificis, segons taula simplificada: 3 per 100. El valor del sòl (18.000 euros) no és objecte d'amortització. En conseqüència, el valor amortitzable és 12.455, diferència entre 30.455 (valor d'afectació) i 18.000 (valor del sòl). (Tornar)