Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Obligacions comptables i registrals dels contribuents titulars d'activitats econòmiques

Atenció: al final d'aquest apartat s'ofereix l'accés a un quadre resum de les obligacions comptables i registrals que es comenten a continuació.

En general

Normativa: Arts. 104.2 Llei IRPF i 68 Reglament  IRPF

En l'àmbit de  l' IRPF les obligacions comptables i registrals dels titulars d'activitats econòmiques s'estructuren conforme al següent detall:

A. Empresaris que desenvolupin activitats mercantils en estimació directa normal :

 • Comptabilitat ajustada al que disposa el Codi de Comerç i al Pla General de Comptabilitat.

  Precisió: d'acord amb el que disposa el Codi de Comerç i en el Pla General de Comptabilitat, aprovat aquest últim pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre (BOE de 20 de novembre), els llibres específics que han d'emportar-se són els següents: Llibre d'inventaris i Comptes anuals, que s'obrirà amb el balanç inicial i en el que han de fer-se constar, com a mínim trimestralment, els balanços de comprovació amb sumes i saldos, així com l'inventari de tancament de l'exercici i els comptes anuals, i Llibre Diari, que ha de registrar, dia a dia, totes les operacions relatives a l'activitat de l'empresa. El Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre (BOE de 21 de novembre) aprova, com norma complementària del Pla General de Comptabilitat, el Pla General de Comptabilitat de les Pimes i els criteris comptables específics per a microempreses.

B. Empresaris que desenvolupin activitats de caràcter no mercantil en estimació directa normal i tots els empresaris en estimació directa simplificada :

 • Llibre registre de vendes i ingressos.

 • Llibre registre de compres i despeses.

 • Llibre registre de béns d'inversió.

C. Professionals en estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats :

 • Llibre registre d'ingressos.

 • Llibre registre de despeses.

 • Llibre registre de béns d'inversió.

 • Llibre registre de provisions de fons i acomptes.

D. Empresarios i professionals en estimació objectiva.

 • Llibre registre de béns d'inversió (únicament els contribuents que dedueixin amortitzacions).

 • Llibre registre de vendes i ingressos (únicament els titulars d'activitats el rendiment net de la qual es determini en funció del volum d'operacions, és a dir, titulars d'activitats agrícoles, ramaderes, forestals accessòries i de transformació de productes naturals).

  En qualsevol cas, els titulars hauran de conservar, numerades per ordre de dates i agrupades per trimestres, les factures emeses d'acord amb el que preveu el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE d'1 de desembre), i les factures o justificants documentals d'un altre tipus rebuts, així com els justificants dels signes, índexs o mòduls aplicats.

Les  entitats en règim d'atribució de rendes  que desenvolupin activitats econòmiques han de portar uns únics llibres obligatoris corresponents a l'activitat realitzada, sens perjudici de l'atribució de rendiments que correspongui efectuar en relació amb els seus socis, hereus, comuners o partícips.

Important: llevat dels contribuents que desenvolupin activitats empresarials de caràcter mercantil rendiment del qual es determini en la modalitat normal del mètode d'estimació directa, la resta de contribuents de l'IRPF que realitzin activitats econòmiques estan obligats a portar els llibres registres que en cada cas determina la normativa de l'IRPF, encara que portin comptabilitat ajustada al que disposa el Codi de Comerç.

 1. Quadre-resum: Obligacions comptables i registrals