Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

1. Per coeficients d'amortització lineal

Normativa: Arts. 12.1.a)  LIS i 4 Reglament  IS

Serà el resultat d'aplicar els coeficients d'amortització lineal que estableix, a partir  d'1 de gener de 2015. la següent taula d'amortització:

Tipus d'elementCoeficient lineal màximPeríode màxim
Taula de coeficients d'amortització lineal [artículo 12.1.a) de la LIS ]

Obra civil

Obra civil general 2 per 100 100 anys
Paviments 6 per 100 34 anys
Infraestructures  i obres mineres 7 per 100 30 anys

Centrals

Centrals hidràuliques 2 per 100 100 anys
Centrals nuclears 3 per 100 60 anys
Centrals de carbó 4 per 100 50 anys
Centrals renovables 7 per 100 30 anys
Altres centrals 5 per 100 40 anys

Edificis

Edificis industrials 3 per 100 68 anys
Terrenys dedicats exclusivament a enderrocs 4 per 100 50 anys
Magatzems i dipòsits (gasosos, líquids i sòlids) 7 per 100 30 anys
Edificis comercials, administratius, de serveis i habitatges 2 per 100 100 anys

Instal·lacions

Subestacions. Xarxes de transport i distribució d'energia 5 per 100 40 anys
Cables 7 per 100 30 anys
Resta instal·lacions 10 per 100 20 anys
Maquinària 12 per 100 18 anys
Equips mèdics i assimilats 15 per 100 14 anys

Elements de transport

Locomotores, vagons i equips de tracció 8 per 100 25 anys
Vaixells, aeronaus 10 per 100 20 anys
Elements de transport intern 10 per 100 20 anys
Elements de transport extern 16 per 100 14 anys
Autocamions 20 per 100 10 anys

Mobiliari i béns

Mobiliari 10 per 100 20 anys
Llenceria 25 per 100 8 anys
Cristalleria 50 per 100 4 anys
Útils i eines 25 per 100 8 anys
Motllos, matrius i models 33 per 100 6 anys
Altres béns 15 per 100 14 anys

Equips electrònics i informàtics. Sistemes i programes

Equips electrònics 20 per 100 10 anys
Equips per a processos d'informació 25 per 100 8 anys
Sistemes i programes informàtics 33 per 100 6 anys
Produccions cinematogràfiques, fonogràfiques, vídeos i sèries audiovisuals 33 per 100 6 anys
Altres elements 10 per 100 20 anys

Règim transitori

Normativa: disposició transitòria tretzena  LIS

Els elements patrimonials  per als quals, en períodes impositius iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2015,  s'estiguessin aplicant un coeficient d'amortització diferent del que els correspongués per  aplicació de la nova taula d'amortització prevista en l'article 12.1 de la LIS, s'amortitzaran  durant els períodes impositius que restin fins a completar la seva nova vida útil, d'acord amb  la referida taula, sobre el valor net fiscal del bé existent a l'inici del primer període  impositiu que comience a partir d'1 de gener de 2015.

Així mateix, aquells contribuents que estiguessin aplicant un mètode d'amortització diferent del  resultant d'aplicar els coeficients d'amortització lineal en períodes impositius  iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2015 i, en aplicació de la taula d'amortització  prevista en aquesta Llei els correspongués un termini d'amortització diferent, podran optar per  aplicar el mètode d'amortització lineal durant el període que resti fins a finalitzar la seva nova vida  útil, sobre el valor net fiscal existent a l'inici del primer període impositiu que comience a partir  d'1 de gener de 2015.

Finalment, per a les adquisicions d'actius nous realitzades entre l'1 de gener de 2003 i  el 31 de desembre de 2004 s'aplicaran els coeficients d'amortització lineal màxims previstos  en aquesta Llei, multiplicats per 1,1.