Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

2. Altres sistemes d'amortització

Altres sistemes d'amortització són:

 • Segons percentatge constant

  Normativa: Art. 5 Reglament  IS

  S'entén que la depreciació és efectiva quan sigui el resultat d'aplicar un percentatge constant sobre el valor pendent d'amortització. Aquest percentatge constant es determinarà ponderant el coeficient d'amortització  lineal obtingut a partir del període d'amortització segons taules d'amortització oficialment  aprovades, pels següents coeficients:

  • 1,5, si l'element té un període d'amortització inferior a 5 anys. 

  • 2, si l'element té un període d'amortització igual o superior a 5 anys i inferior a 8 anys.

  • 2,5, si l'element té un període d'amortització igual o superior a 8 anys.

  El percentatge constant així determinat no podrà ser inferior a l'11 per 100.

  L'import pendent d'amortitzar durant el període impositiu en què es produeixi la conclusió de la vida útil s'amortitzarà durant aquest període impositiu.

  Els edificis, mobiliari i béns no podran amortitzar-se mitjançant el mètode d'amortització segons percentatge constant.

  Aquest sistema d'amortització es regula en l'article 5 del Reglament de l'impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol.

 • Segons números dígits

  Normativa: Art. 6 Reglament IS

  S'entén que la depreciació és efectiva quan sigui el resultat d'aplicar el mètode dels números dígits.

  La suma de dígits es determinarà en funció del període d'amortització que podrà ser  qualsevol dels compresos entre el període màxim i el que es dedueix del coeficient d' amortització lineal màxim segons la taula d'amortització oficialment aprovada.

  Els edificis, el mobiliari i els béns no podran acollir-se a l'amortització mitjançant números  dígits.

  Aquest sistema d'amortització es regula en l'article 6 del Reglament de l'impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol.

 • Segons Pla especial

  Normativa: Art. 7 Reglament IS

  S'ajusti a un pla formulat pel contribuent i acceptat per l'Administració tributària.

  Les característiques condicions i requisits s'estableixen en l'article 7 del Reglament de l'impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol.

 • Per justificació de l'amortització

  S'entén  que la depreciació és efectiva quan el contribuent justifiqui el seu import.