Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

f. Altres serveis exteriors

S'inclouen dins aquest concepte aquells altres serveis de naturalesa diversa adquirits per a l'activitat econòmica que no formin part del preu d'adquisició de l'immobilitzat.

Dins aquests serveis poden assenyalar-se, entre d'altres, els següents:

  • Despeses en recerca i desenvolupament. 

  • Transports.

  • Serveis bancaris i similars.

  • Publicitat, propaganda i relacions públiques.

Important: les despeses per atencions a clients o proveïdors seran deduïbles amb el límit de l'1 per 100 de l'import net del volum de negoci del període impositiu.