Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

e. Primes d'assegurances

Ha d'incloure's dins aquest concepte les quantitats satisfetes en concepte de primes d'assegurances, excepte les que es refereixen al per­sonal de l'empresa.

A més, a l'efecte de determinar les quantitats deduïbles ha de tenir-se en compte la següent regla especial de l'IRPF per despeses per primes d'assegurança de malaltia que comentem a continuació.

Especialitats en l'IRPF de les despeses per primes d'assegurança de malaltia del contribuent i la seva família

Normativa: Art. 30.2.5ª.a)  Llei IRPF

D'acord amb l'article 30.2.5ª.a)  de la Llei de l'IRPF tenen la consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net en  estimació directa, les primes d'assegurança de malaltia satisfetes pel contribuent en la  part corresponent a la seva pròpia cobertura i a la del seu cònjuge e fills menors de vint-i-cinc  anys que convisquin amb ell.

En el cas de fills amb discapacitat no es preveu cap excepció a l'edat, per la qual cosa és necessari que convisquin amb el contribuent i que tinguin menys de 25 anys.

El límit màxim de deducció serà de:

  • 500 euros per cadascuna de les persones assenyalades anteriorment
  • 1.500 euros per cadascuna d'elles amb discapacitat