Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

b. Reparacions i conservació

Es consideren despeses de conservació i reparació de l'actiu material afecte:

  • Els efectuats regularment amb la finalitat de mantenir l'ús normal dels béns materials.

  • Els de substitució d'elements no susceptibles d'amortització i de la qual inutilització sigui conseqüència del funcionament o ús normal dels béns en què estiguin integrats.

  • Els d'adaptació o readaptació d'elements materials de l'immobilitzat, quan no suposin increment del seu valor o capacitat productiva.

No es consideraran despeses de conservació o reparació, els que suposin ampliació o millora de l'actiu material i siguin, per tant, amortitzables.

Vegeu sobre això la Resolució d'1 de març de 2013, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es dicten normes de registre i valoració de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries (BOE de 8 de març).