Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Despeses fiscalment no deduïbles

Normativa: Arts. 15 i 15 bis  LIS 

No tenen la consideració de despeses fiscalment deduïbles:

 • Els que representin una retribució dels fons propis

  Tindrà la consideració de retribució de fons propis, la corresponent als valors representatius  del capital o dels fons propis d'entitats, independentment de la seva consideració  comptable. 

  Així mateix, tindran la consideració de retribució de fons propis la corresponent als  préstecs participatius atorgats per entitats que formin part del mateix grup de societats  segons els criteris establerts en l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de  la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

 • Les multes i sancions penals i administratives, els recàrrecs del període executiu i el  recàrrec per declaració extemporània sense requeriment previ.

 • Les pèrdues del joc.

 • Els donatius i liberalitats.

  No tenen tal consideració les despeses per atencions a clients o proveïdors ni els que conforme  als usos i costums s'efectuïn respecte al personal de l'empresa ni els realitzats  per promocionar, directament o indirectament, la venda de béns i prestació de serveis,  ni els que es trobin correlacionats amb els ingressos.

  No obstant això, les despeses per atencions a clients o proveïdors seran deduïbles amb el límit  de l'1 per 100 de l'import net del volum de negoci del període impositiu.

 • Les despeses d'actuacions contràries a l'ordenament jurídic.

 • Les despeses de serveis corresponents a operacions realitzades, directament o indirectament  amb persones o entitats residents en països o territoris qualificats reglamentàriament  com paradisos fiscals, o que es paguin a través de persones o entitats residents en aquests,  excepte que el contribuent provi que la despesa meritada respon a una operació o transacció  efectivament realitzada.

 • Les despeses financeres meritades durant el període impositiu, derivats de deutes amb entitats  del grup segons els criteris establerts en l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de  la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats,  destinades a l'adquisició, a unes altres entitats del grup, de participacions en el capital o  fons propis de qualsevol tipus d'entitats, o a la realització d'aportacions en el capital  o fons propis d'unes altres entitats del grup, llevat que el contribuent acrediti que existeixen  motius econòmics vàlids per a la realització d'aquestes operacions.

 • Les despeses derivades de l'extinció de la relació laboral, comú o especial, o de la relació  mercantil a què es refereix l'article 17.2.e) de la Llei de l'IRPF, o d'ambdues, encara que  se satisfacin en diversos períodes impositius, que excedeixin, per a cada perceptor, del major dels  següents imports:

  1. 1.000.000 d'euros, o 

  2. L'import establert amb caràcter obligatori en l'Estatut dels Treballadors, en la seva  normativa de desenvolupament o, si escau, en la normativa reguladora de l'execució de sentències,  sense que pugui considerar-se com a tal l'establerta en virtut de conveni, pacte o  contracte.

   No obstant això, en els supòsits d'acomiadaments col·lectius realitzats de conformitat amb  el que disposa l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors, o produïts per les  causes previstes en la lletra c) de l'article 52 de l'esmentat Estatut, sempre que, en ambdós  casos, es deguin a causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o per força major  , serà l'import establert amb caràcter obligatori en l'esmentat Estatut per a  l'acomiadament improcedent. A aquests efectes, es computaran les quantitats satisfetes per unes altres entitats que formin part  d'un mateix grup de societats en les que concorrin les circumstàncies previstes  en l'article 42 del Codi de Comerç. independentment de la seva residència i de l'obligació  de formular comptes anuals consolidats.

 • Les aportacions a mutualitats de previsió social del propi empresari o professional  que donin dret a reduir la base imposable del contribuent conforme als requisits i  límits establerts a aquest efecte (article 30.2.1º Llei IRPF ).

  Vegeu sobre això, en el Capítol 13, les  reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social. Vegeu també en relació amb  despeses fiscalment deduïbles les  especialitats de les  aportacions a Mutualitats de Previsió Social del propi empresari o professional  que es comenten en aquest Capítol.

 • Les despeses corresponents a operacions realitzades amb persones o entitats vinculades residents en un altre país o territori que, com a conseqüència d'una qualificació fiscal diferent en aquestes de la despesa o de l'operació, no generin un ingrés, generin un ingrés exempt o subjecte a una reducció del tipus impositiu o a qualsevol deducció o devolució d'impostos diferent d'una deducció per evitar la doble imposició jurídica.