Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Requisits per tenir dret a aquesta reducció

Tenen dret a aquesta reducció els contribuents, que compleixin tots i cadascun dels següents requisits:

a) Que el rendiment net de l'activitat econòmica es determini conforme al mètode d'estimació directa.

No obstant això, si el rendiment net es determina conforme a la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa, la reducció serà incompatible amb l'aplicació del percentatge del 5 per 100 deduïble (amb una quantia màxima de 2000 euros) pel conjunt de les provisions deduïbles i despeses de difícil justificació a què es refereix l'article 30.2.4ª de la Llei de l'IRPF.

Precisions:

En tributació conjunta, si només un dels cònjuges compleix els requisits per aplicar la reducció, el fet que opti per la seva aplicació no impedeix que l'altre cònjuge apliqui la deducció del 5 per 100 en concepte de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (amb el límit de 2000 euros).

Si ambdós cònjuges compleixen els requisits per aplicar la reducció, el fet que un d'ells opti per la seva aplicació tampoc impedeix que l'altre cònjuge apliqui la deducció del 5 per 100 pel conjunt de les provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (amb el límit de 2000 euros). No obstant això, en aquest cas l'import de la reducció no podrà ser superior al rendiment net de les activitats del cònjuge que hagi optat per l'aplicació de la reducció.

b) Que la totalitat de les entregues de béns o prestacions de serveis s'efectuïn a una única persona, física o jurídica, no vinculada en els termes de l'article 18 de la  LIS , o que el contribuent tingui la consideració de treballador autònom econòmicament dependent conforme al que disposa la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom (BOE de 12 de juliol) i el clienta del que depengui econòmicament no sigui una entitat vinculada en els termes anteriorment comentats.

A aquests efectes, d'acord amb l'article 11 de l'assenyalada Llei 20/2007, té la consideració de treballador autònom econòmicament dependent aquell que realitza una activitat econòmica o professional a títol lucratiu i habitualment, personal, directa i predominant per a una persona física o jurídica, denominada clienta, de què depèn econòmicament per percebre d'ell, com a mínim, el 75 per cent  dels seus ingressos per rendiments de treball i d'activitats econòmiques o professionals.

Respecte a  la   LIS  vegeu la  Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

Persones o entitats vinculades:

Per determinar quan hi ha vinculació ha d'atendre's al que disposa l'article 18.2 de la LIS, en què es consideren persones o entitats vinculades:

  • Una entitat i els seus socis o partícips.
  • Una entitat i els seus consellers o administradors, tret del que és corresponent a la retribució per l'exercici de les seves funcions.
  • Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentesc, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.
  • Una entitat i els consellers o administradors d'una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.

En els supòsits en els que la vinculació es defineixi en funció de la relació dels socis o partícips amb l'entitat, la participació haurà de ser igual o superior al 25 per 100. La menció als administradors inclourà als de dret i als de fet. En els supòsits en els que la vinculació no es defineixi en funció de la relació socis o partícips-entitat, el percentatge de participació a considerar serà el 25 per 100.

En aquests supòsits, el contribuent de l'IRPF  haurà de complir les obligacions de documentació de les operacions vinculades en els termes i condicions establertes en el capítol V (articles 13 a 16) del Reglament de l'impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol (BOE d'11 de juliol).

c) Que el conjunt de despeses deduïbles corresponents a totes les activitats econòmiques exercides pel contribuent no excedeixi el 30 per 100 dels rendiments íntegres declarats.

d) Que, durant el període impositiu, es compleixin totes les obligacions formals previstes en l'article 68 del Reglament de l'IRPF.

Les  obligacions formals  comptables i registrals  dels contribuents titulars d'activitats econòmiques es comenten en el Capítol 6.

e) Que no es percebin rendiments del treball durant el període impositiu.

No obstant això, no s'entendrà que s'incompleix aquest requisit quan es percebin durant el període impositiu prestacions per desocupació o qualsevol de les prestacions derivades dels sistemes de previsió social a què es refereix l'article 17.2 de la Llei de l'IRPF, sempre que el seu import no sigui superior a 4.000 euros anuals.

En aquests supòsits i sempre que es compleixi la totalitat dels requisits establerts, serà procedent aplicar tant la reducció per obtenció de rendiments del treball com la reducció per l'exercici de determinades activitats econòmiques.

f) Que com a mínim el 70 per 100 dels ingressos del període impositiu estiguin subjectes a retenció o ingrés a compte.

g) Que no es realitzi activitat econòmica alguna a través d'entitats en règim d'atribució de rendes.

Important: quan el contribuent opti per la tributació conjunta, tindrà dret a la reducció per a treballadors autònoms econòmicament dependents o amb únic clienta no vinculat quan individualment compleixi amb els requisits anteriorment assenyalats per tenir dret a la seva aplicació i el seu import no podrà superar el rendiment net de les activitats econòmiques dels membres de la unitat familiar que generin el dret a la seva aplicació.