Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Amortització accelerada d'elements nous de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries i de l'immobilitzat intangible

Normativa: Art. 103  LIS

Els titulars d'activitats econòmiques, el rendiment net de la qual es determini mitjançant el mètode  d'estimació directa, en qualsevol de les seves dues modalitats, en les que concorrin tots  i cadascun dels requisits que a continuació s'assenyalen, podran amortitzar de forma accelerada,  a efectes fiscals, els elements nous de l'immobilitzat material i de les inversions  immobiliàries i de l'immobilitzat intangible, en els termes que a continuació s'assenyalen.

Requisits

a) Que l'activitat econòmica tingui la consideració fiscal de petita empresa  en l'exercici en el que es produeixi la posada a disposició dels elements a què  es refereix aquest benefici fiscal.

b) Que es tracti d'elements nous de l'immobilitzat material i d'inversions immobiliàries,  així com d'elements de l'immobilitzat intangible, afectes a activitats econòmiques.

A aquests efectes, s'entén que un element és nou quan sigui utilitzat o lloc en condicions de funcionament per primera vegada pel contribuent.

Si els elements són encarregats en virtut d'un contracte d'execució d'obra subscrit durant el període  impositiu, és necessari que la seva posada a disposició sigui dins els 12 mesos següents  a la seva conclusió.

La inversió també podrà realitzar-se en elements de l'immobilitzat material, intangible i  de les inversions immobiliàries, construïts o produïts per la pròpia empresa, sempre que  la finalització de la construcció o producció tingui lloc durant el període impositiu en què l' activitat econòmica tingui la consideració fiscal de petita empresa o els 12 mesos següents a la conclusió del període impositiu.

Amortització accelerada deduïble

Elements nous de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries, així com els  elements de l'immobilitzat intangible podran aplicar el percentatge que resulti de multiplicar  per 2 el coeficient lineal màxim previst en les taules d'amortització oficialment aprovades. 

Tingui-se en compte sobre això que la taula de coeficients d'amortització aplicables en la modalitat normal del mètode d'estimació directa es recull en l'article 12.1.a) de la LIS. En la modalitat simplificada de l'esmentat mètode, la taula d'amortització aplicable es conté en l'Ordre de 27 de març de 1998  (BOE de 28 de març).

Ara bé, dins els immobilitzats intangibles aquells de la qual vida útil no pugui estimar-se  de manera fiable, així com el fons de comerç, podran aplicar el percentatge del 150 per 100  a l'import que resulti deduïble d'aplicar per a ells el que estableix l'article 12.2 de la LIS.

L'article 12.2 de la LIS estableix que els actius intangibles de la qual vida útil no pugui estimar-se  de manera fiable, així com el fons de comerç seran deduïble amb el límit anual màxim de  la veinteava part del seu import (el 5 per 100). 

Tingui-se en compte que amb efectes per a períodes impositius 2016 i següents, tots els elements immobilitzats intangibles són actius de vida útil definida, per la qual cosa tots, inclòs el fons de comerç, s'amortitzaran en aquella vida útil.

Sens perjudici de l'anterior, per als elements patrimonials als que sigui aplicable el règim  transitori previst en la disposició transitòria tretzena de la LIS, això és, per a aquells  que, en períodes impositius iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2015, s'estiguessin  aplicant un coeficient d'amortització diferent del que els correspongués per aplicació de  la taula d'amortització prevista en l'article 12.1 de la LIS, la nova vida útil de l'element  ha de determinar-se en funció del coeficient lineal màxim previst en la taula establerta  en la LIS, per a, una vegada determinada, multiplicar per 2 el coeficient pel qual s'haurà d' amortitzar durant els períodes impositius que restin fins a completar la seva nova vida útil, sobre  el valor net fiscal existent a l'inici del primer període impositiu que comience a partir d' 1 de gener de 2015.

Compatibilitat

Aquest règim d'amortització serà compatible amb qualsevol benefici fiscal que pogués ser procedent  per raó dels elements patrimonials subjectes a la mateixa. A més, aquest règim és  subsidiari del de llibertat d'amortització amb creació de llocs de treball, per la qual cosa podrà aplicar-se  a la part d'inversió en actius fixos materials nous que excedeixi el límit màxim fixat  per a aquest últim.

Exemple: Amortització accelerada d'elements nous de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries i de l'immobilitzat intangible

El senyor A.S.T. és titular d'una activitat econòmica dedicada a la fabricació d'articles de serralleria i de forja artística  el rendiment net de la qual es determina pel mètode d'estimació directa, modalitat normal.

En l'exercici 2021 l'import net de la xifra de negoci de l'activitat va ascendir a 2.800.000 euros.

El mes de juliol de 2022  va adquirir per a la seva activitat una màquina nova de doblar i corbar xapa i barres preu  d'adquisició del qual, incloses les despeses accessoris, va ascendir a 36.000 euros.

L'esmentada màquina va ser posada a disposició del senyor A.S.T. el mes de novembre de 2022  i va entrar en funcionament el  dia 1 de desembre de  2022.

Determinar l'amortització accelerada deduïble corresponent a aquesta màquina durant l'exercici  2022.

Solució:

En tenir l'activitat econòmica en l'exercici 2022  la consideració de petita empresa i ser aquest exercici  en el que s'entén realitzada la inversió, en posar-se a disposició del titular l'esmentada màquina, podrà practicar-se  en aquest exercici l'amortització accelerada.

El càlcul d'aquesta amortització s'efectua de la següent manera:

  • Coeficient lineal màxim d'amortització segons taules: 12 per 100

  • Coeficient d'amortització accelerada: (12 x 2) = 24 per 100

  • Import de l'amortització accelerada: (24% s/36.000) x 1/12 = 720 euros