Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

3.2 Altres causes d'exclusió del mètode d'estimació objectiva

 1. Desenvolupar l'activitat econòmica, totalment o parcialment, fora del territori espanyol

  Normativa: Art. 32.2 c) Reglament IRPF.

  Vegeu també  art. 3.2 Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

  A aquests efectes, s'entendrà que les activitats de transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera, de transport per autotaxi, de transport de mercaderies per carretera i de serveis de mudances, es desenvolupen, en qualsevol cas, dins el territori espanyol.

 2. Haver superat durant l'any anterior (2021) la magnitud específica màxima (nombre de persones empleades o de vehicles o de bats utilitzats) establerta per a cada activitat en l'article 3.1. d) de l'Ordre HFP /1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre), que es recullen en la  relació d'activitats  que es reprodueix en aquest Capítol

  Normativa: Art. 34.1 Reglament IRPF.

  Durant el primer any d'exercici de l'activitat únicament es tindrà en compte a aquests efectes el nombre de persones empleades, de vehicles afectes o de bats utilitzades el dia d'inici de l'activitat.

  Haurà de computar-se no només la magnitud específica corresponent a l'activitat desenvolupada pel contribuent, sinó també les corresponents a les desenvolupades pel cònjuge, descendents i ascendents, així com les entitats en règim d'atribució de rendes en les que participin qualsevol de les persones anteriors, quan es donin les circumstàncies abans in dicadas en les "Regles de determinació del volum de rendiments íntegres i de compres".

  Important: a l'efecte de l'aplicació del mètode d'estimació objectiva, tenen la consideració d'activitats independents cadascuna de les que figuren en la relació que més endavant es reprodueix, al marge que l'activitat es desenvolupi en un o diversos locals o que es correspongui amb un només o amb diversos grups o epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE ) (Art. 38.1 Reglament IRPF ).

 3. Determinar el rendiment net d'alguna activitat econòmica en el mètode d'estimació directa, en qualsevol de les seves dues modalitats

  Normativa: Arts. 34.2 i 35 Reglament IRPF.

  Vegeu també  art. 3.1 Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

  La normativa reguladora de  l' IRPF estableix com a principi general la incompatibilitat de l'estimació objectiva amb l'estimació directa. Conforme a aquest principi, els contribuents que determinin el rendiment net d'alguna activitat econòmica pel mètode d'estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats, estan obligats a determinar el rendiment net de totes les seves activitats econòmiques per aquest mètode, en la modalitat que correspongui.

  No obstant això, quan s'iniciï durant l'any alguna activitat no inclosa o per la qual es renunciï al mètode d'estimació objectiva, la incompatibilitat no assortirà efectes per a aquell any respecte de les activitats que es venien realitzant amb anterioritat, sinó a partir de l'any següent.

 4. L'exclusió del règim especial simplificat de  l' IVA o del IGIC

  Normativa: Arts. 34.2 i 36 Reglament IRPF.

  En virtut del principi de coordinació del mètode d'estimació objectiva amb l'impost sobre el valor afegit (IVA ) o amb l'Impost General Indirecte Canari (IGIC), l'exclusió del règim especial simplificat a l' IVA o en el IGIC (IGIC) suposa l'exclusió del mètode d'estimació objectiva per totes les activitats econòmiques exercides pel contribuent.