Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Activitats independents i operacions accessòries

Normativa: Art. 38 Reglament IRPF

Als efectes del mètode d'estimació objectiva, es consideren activitats econòmiques independents cadascuna de les recollides específicament en l'Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre) que regula aquest mètode per a l'exercici 2022.

La determinació de les operacions econòmiques incloses en cada activitat de les relacionades en el  punt anterior d'aquest apartat  haurà d'efectuar-se d'acord amb les normes de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE ) en la mesura en què resultin aplicables.

Vegeu sobre això el Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'impost sobre activitats econòmiques (BOE de 29 de setembre).

Així mateix, es comprendran en cada activitat les operacions econòmiques que es desenvolupin amb caràcter accessori a l'activitat principal.

A aquests efectes té la consideració d'activitat accessòria a l'activitat principal aquella volum d'ingressos del qual no superi el 40 per 100 del volum corresponent a l'activitat principal.

Finalment indicar que per al còmput de la magnitud màxima d'exclusió hauran de tenir-se en compte les persones empleades o vehicles o bats que s'utilitzin per al desenvolupament de l'activitat principal i de qualsevol activitat accessòria inclosa en el mètode d'estimació objectiva. 

Les activitats econòmiques accessòries que s'entenguin compreses a cadascuna de les activitats incloses en el mètode d'estimació objectiva s'indiquen en la rúbrica "Nota" dins l'Apèndix "Rendiments anuals per unitat de mòdul abans  d'amortització aplicables en l'exercici 2022", que es reprodueix en aquest mateix Capítol.