Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Regles particulars per a l'aplicació de la taula d'amortització

 • El coeficient d'amortització utilitzable pot ser qualsevol percentatge entre el màxim i el mínim. Aquest últim percentatge és el resultat de dividir 100 entre el període màxim que figura en la taula per a cada grup d'elements.

 • El coeficient d'amortització s'aplica sobre el preu d'adquisició o cost de producció si l'element ha estat produït per la pròpia empresa, excloent:

  • El valor residual, si escau, per a tots els elements.

  • El valor del sòl per a les edificacions. Quan no es conegui la part del preu d'adquisició corresponent al valor del sòl, aquest valor es determinarà prorratejant el preu d'adquisició entre els valors cadastrals del sòl i de la construcció l'any d'adquisició.

  • L'IVA suportat en la seva adquisició o producció quan el bé s'afecti a una activitat econòmica inclosa en el règim simplificat de l'esmentat impost.

 • L'amortització haurà de practicar-se element per element, si bé quan es tracti d'elements patrimonials integrats en el mateix Grup de la Taula d'Amortització, l'amortització podrà practicar-se sobre el conjunt d'ells, sempre que en qualsevol moment pugui conèixer-se l'amortització corresponent a cada element patrimonial.

 • Els elements patrimonials de l'immobilitzat material començaran a amortitzar-se des de la seva posada en condicions de funcionament i els de l'immobilitzat intangible des del moment en què estiguin en condicions de produir ingressos.

 • La vida útil no pot excedir el període màxim d'amortització establert en la taula per a cada tipus d'elements.

 • Tractant-se d'elements patrimonials de l'immobilitzat material que s'adquireixin usats, l'amortització s'efectuarà sobre el preu d'adquisició, fins al límit resultant de multiplicar per dos la quantitat derivada d'aplicar el coeficient d'amortització lineal màxim.

 • En el supòsit de cessió d'ús de béns amb opció de compra o renovació, quan per les condicions econòmiques de l'operació no existeixin dubtes raonables de què s'exercitarà una o una altra opció, serà deduïble per al cessionari, en concepte d'amortització, un import equivalent a les quotes d'amortització que correspondrien als esmentats béns, aplicant els coeficients previstos en la Taula d'Amortització sobre el preu d'adquisició o cost de producció del bé.

 • Els elements de l'immobilitzat material nous, llocs a disposició del contribuent en l'exercici 2022, valor unitari del qual no excedeixi 601,01 euros, podran amortitzar-se lliurement, fins al límit de 3.005,06 euros anuals.

 • En qualsevol cas, haurà de disposar-se dels justificants documentals de l'adquisició dels elements amortitzables i que els mateixos constin degudament registrats en el corresponent llibre registre de béns d'inversió.

 • Per a les adquisicions d'actius nous realitzades entre l'1 de gener de 2003 i el 31 de desembre de 2004, els coeficients d'amortització lineals màxims aplicables seran el resultat de multiplicar per 1,1 els assenyalats en el quadre. El nou coeficient així determinat serà aplicable durant la vida útil dels actius nous adquirits durant l'esmentat període.