Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

3.1 Límits quantitatius excloents

Constitueixen causes d'exclusió del mètode d'estimació objectiva els següents límits quantitatius:

A. Haver assolit en l'exercici anterior (2021) un volum d'ingressos superior a 250.000 euros anuals, per al conjunt de les seves activitats agrícoles, ramaderes i forestals desenvolupades pel contribuent

Normativa: Art. 32.2 a) Reglament IRPFVegeu també art. 3.1 b) Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE  de 2 de desembre)

Quan l'any immediatament anterior s'hagués iniciat l'activitat, el volum d'ingressos s'elevarà a l'any.

Per determinar aquests límits es computaran les següents operacions:

  • Les que hagin d'anotar-se en el llibre registre de vendes o ingressos previst en l'article 68.7 del Reglament de l'IRPF.

  • Les que hagin d'anotar-se en el llibre registre previst en l'article 40.1 (llibre registre de factures rebudes) del Reglament de l'IVA, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre (BOE del 31).

B. Haver superat en l'exercici anterior (2021) el volum de compres en béns i serveis per al conjunt d'activitats econòmiques exercides pel contribuent la quantitat de 250.000,00 euros anuals, excloses les adquisicions de l'immobilitzat

Normativa: Disposició transitòria trenta-dosena Llei IRPF i art. 32.2 b) Reglament  IRPF

En el supòsit d'obres o serveis subcontractats, l'import dels mateixos es tindrà en compte per al càlcul d'aquest límit.

Quan l'any immediatament anterior s'hagués iniciat una activitat, el volum de compres s'elevarà a l'any.

Important: e l article  60 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE  de 29 de desembre)  ha modificat,  amb efectes des de l'1 de gener de  2022,  la disposició transitòria trenta-dosena de la Llei de  l' IRPF, per ampliar al període impositiu  2022  l'aplicació dels mateixos límits quantitatius excloents fixats per als exercicis  2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021.

Regles de determinació del volum de rendiments íntegres i de compres:

Per a la determinació del volum de rendiments íntegres i el de compres en béns i serveis anteriorment comentats, hauran de computar-se no només les operacions corresponents a les activitats econòmiques exercides pel contribuent, sinó també les corresponents a les desenvolupades pel cònjuge, descendents i ascendents, així com per les entitats en règim d'atribució de rendes en les que participin qualsevol dels anteriors, en les que concorrin les següents circumstàncies:

  • Que les activitats econòmiques exercides siguin idèntiques o similars.

    A aquests efectes, s'entendran que són idèntiques o similars les activitats econòmiques classificades en el mateix grup en l'impost sobre activitats econòmiques.

  • Que existeixi una direcció comuna de tals activitats, compartint-se mitjans personals o materials.

En el supòsit d'operacions realitzades amb entitats vinculades, en els termes previstos en l'article 18 de la LIS, hauran de valorar-se de forma imperativa pel seu valor normal de mercat, entenent-se com a tal el que se n'hauria recordat per persones o entitats independents en condicions de lliure competència.

Respecte a  la  LIS  vegeu la  Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

En aquests supòsits, el contribuent ha de complir les obligacions de documentació d'aquestes operacions en els termes i condicions establertes en els articles 13 a 16, Capítol V ("Informació i documentació sobre entitats i operacions vinculades") del Títol I del Reglament de l'impost sobre Societats, aprovat pel Reial decret 634/2015, de 10 de juliol (BOE d'11 de juliol).