Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Circumstàncies que han de concórrer per a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva

El mètode d'estimació objectiva resulta aplicable el 2022  a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals desenvolupades directament per persones físiques en les que concorrin les següents circumstàncies:

  1. Tractar-se d'activitats incloses en la relació continguda en l'Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE  de 2 de desembre), que més endavant es reprodueix.

  2. Que el contribuent titular de l'activitat no hagi renunciat, de manera expressa o tàcita, a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva ni als règims especials: simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'impost sobre el valor afegit (IVA ) o simplificat i de l'agricultura i ramaderia de l'Impost General Indirecte Canari (IGIC).

  3. Que el contribuent no incorri en cap causa d'exclusió del mètode d'estimació objectiva.