Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

b) Índexs de rendiment net aplicables als productes o serveis derivats d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals en estimació objectiva

Normativa: Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE  de 2 de desembre)

Important: el quadre següent inclou els índexs de rendiment net aplicables el 2022 amb les modificacions establertes en l' Ordre HFP/405/2023, de 18 de, per la qual es redueixen per al període impositiu 2022 els índexs de rendiment net i es modifiquen els índexs correctors per pinsos adquirits a tercers i per cultius en terres de regadiu que utilitzin, a aquest efecte, energia elèctrica aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals (BOE de 25 d'abril).

Veure l'Annex de la reducció dels índexs de rendiment net aplicables el 2022 a les activitats agrícoles i ramaderes per circumstàncies excepcionals agrupats per Comunitats Autònomes, Províncies, àmbits territorials i activitats que figura en l'apartat"Apèndix" d'aquest Capítol.

Codi producteTipus de productes o serveis que comprènÍndex de rendiment net
1 Bestiar porcí de carn

Productes naturals: 0,13 (*)

Processos de transformació: 0,23

(*) Es redueix a 0,09 l'índex de rendiment net dels següents productes naturals per l'Ordre  HFP/1335/2021:

 • Avicultura
 • Boví de carn
 • Cuniculicultura
 • Porcí de carn
 • Oví i cabrum de carn
2 Remolatxa sucrera
3 Bestiar boví de carn, oví de carn, cabrum de carn, avicultura i cuniculicultura
4 Activitats forestals amb un "període mitjà de curta" superior a 30 anys
5 Bestiar boví de llet

Productes naturals: 0,14 (*)

Processos de transformació: 0,24

(*) Els índexs de rendiment net que s'indiquen han estat objecte de reducció per l'Ordre  HFP/1335/2021.

6 Cereals, cítrics, fruits secs, productes hortícoles, patata, lleguminoses, raïm per a vi de taula sense denominació d'origen, productes de l'olivera, fongs per al consum humà i tabac

Productes naturals: 0,26 (*)

Processos de transformació: 0,36

(*) Es redueix  l'índex de rendiment net dels següents productes naturals per l'Ordre  HFP/1335/2021:

 •       Cereals: 0,18
 •       Lleguminoses 0,18
 •       Fruits secs: Castanya: 0,18
 •       Fruits secs: Ametlla: 0,13
 •       Productes de l'olivera: 0,13
 •       Apicultura: 0,13
 •       Boví de cria: 0,18
 •       Porcí de cria: 0,18
 •       Oví i cabrum de llet: 0,18
7 Bestiar porcí de cria, boví de cria, oví de llet, cabrum de llet i apicultura
8 Activitats forestals amb un "període mitjà de curt" igual o inferior a 30 anys
9 Raïm de taula, raïm per a vi de taula amb denominació d'origen, oleaginoses, arròs i flors i plantes ornamentals

Productes naturals: 0,32(*)

Processos de transformació: 0,42

(*) Es redueix a 0,22 l'índex de rendiment net dels següents productes naturals per l'Ordre  HFP/1335/2021:

 • Oleaginoses
 • Equí
10 Altres espècies ramaderes no compreses expressament en uns altres codis
11 Activitat forestal dedicada a l'extracció de resina
12 Arrels (excepte remolatxa sucrera), tubercles, farratges, cotó, fruits no cítrics i altres productes agrícoles no compresos expressament en uns altres codis

Productes naturals: 0,37(*)

Processos de transformació: 0,47

(*) Es redueix a 0,26 l'índex de rendiment net dels següents productes naturals per l'Ordre  HFP/1335/2021: 

Fruits no cítrics: Albercoc, préssec i nectarina

13 Plantes tèxtils

Productes naturals: 0,42

Processos de transformació: 0,52

14 Activitats accessòries realitzades per agricultors, ramaders o titulars d'explotacions forestals Índex de rendiment net: 0,42
15 Altres treballs i serveis accessoris realitzats per agricultors, ramaders o titulars d'explotacions forestals Índex de rendiment net: 0,56
16 Serveis de cria, guarda i engreix de qualsevol tipus de guanyat Índex de rendiment net: 0,37

Nota aclaridora: els índexs de rendiment net corresponents a la rúbrica "Processos de transformació" només s'aplicaran en l'activitat identificada amb la clau 9, "Processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals, vegetals o animals, que requereixin l'alta en un epígraf corresponent a activitats industrials en les tarifes de l'IAE i es realitzin pels titulars de les explotacions de les quals s'obtinguin directament aquests productes naturals".