Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

a) Ingressos íntegres i índexs de rendiment net

En general

Per al càlcul del rendiment net previ cal tenir en compte els ingressos obtinguts per productes o serveis derivats d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals i els “índexs de rendiment net” aplicables a cadascun ells.

Per això dins cada activitat agrícola, ramadera i forestal que tingui la consideració d'independent, els ingressos íntegres procedents de cadascun dels tipus de productes obtinguts, o de serveis prestats, es consignaran  en l'apartat D3  de la declaració en la casella que correspongui de les numerades de l'1 al 16 conforme a la relació continguda en el  quadre  que es reprodueix en el seu apartat específic.

A aquests ingressos se'ls aplicarà l'“índex de rendiment net” que en cada cas correspongui. Per a l'exercici 2022  els índexs de rendiment net aplicables són els que figuren en la relació continguda en el  quadre  que  figura en aquest  capítol i que reprodueixen els aprovats en l'Annex I i en la disposició addicional segona de l'Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE  de 2 de desembre).

Reducció del rendiment per circumstàncies excepcionals

Normativa: Art 37.4.1º i 2n Reglament  IRPF. Vegeu també Annex III Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE  de 2 de desembre)

No obstant això, en els supòsits en què la Ministra d'Hisenda  (actualment Ministra d'Hisenda i Funció Pública)  hagi autoritzat la reducció d'aquests índexs per a un sector o zona geogràfica determinada, per haver-se vist afectat el desenvolupament de les activitats agrícoles o ramaderes per incendis, inundacions o altres circumstàncies excepcionals, s'aplicaran els índexs de rendiment net que s'aprovin en les Ordres ministerials publicades a aquest efecte.

A aquests efectes tingui-se en compte que l'article 95 del   Reial Decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna i de suport a la reconstrucció de la illa de La Palma i a unes altres situacions de vulnerabilitat preveu la possibilitat d'autoritzar la reducció d'índexs per a  les explotacions i activitats agràries en les que s'hagin produït danys com a conseqüència directa dels incendis forestals que van tenir lloc en les Comunitats Autònomes d'Andalucía, Aragón, Illes Balears, les Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Madrid, Regió de Múrcia, Comunitat Foral de Navarra, el País Basc i La Rioja, durant els mesos de juny, juliol i agost de 2022, i que es relacionen en l'Annex de l'Acord del Consell de Ministres, de 23 d'agost de 2022.

Així mateix, quan el desenvolupament de les activitats es veiés afectat per incendis, inundacions, enfonsaments o grans avaries en l'equip industrial, que suposin alteracions greus en el desenvolupament de l'activitat, els interessats podran sol·licitar la reducció dels signes, índexs o mòduls aplicables en l'Administració o Delegació de l'Agència Tributària corresponent al seu domicili fiscal, en el termini de 30 dies a comptar de la data en què es produeixin, aportant les proves que considerin oportunes i fent menció, si escau, de les indemnitzacions a percebre per raó de tals alteracions.

Acreditada l'efectivitat d'aquestes alteracions, es podrà autoritzar la reducció dels signes, índexs o mòduls que sigui procedent.