Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Subvencions corrents i de capital

En relació amb les subvencions rebudes, han de distingir-se dins les mateixes les subvencions de capital i els corrents.

 • Les subvencions de capital són aquelles que tenen com a finalitat primordial la d'afavorir la instal·lació o realització d'inversions en immobilitzat (terrenys, edificis, maquinària, instal·lacions, etc.)  i s'imputen com a ingrés en la mateixa mesura en què s'amortitzin els béns de l'immobilitzat en què s'hagin materialitzat.

  No obstant això, en aquells casos en què els béns no siguin susceptibles d'amortització, la subvenció s'aplicarà com a ingrés íntegre de l'exercici en què es produeixi l'alienació o la baixa en inventari de l'actiu finançat amb aquesta subvenció, aplicant la reducció del 30 per 100 pròpia dels  rendiments obtinguts de forma notòriament irregular en el temps.

 • Les subvencions corrents que són aquelles que es concedeixen normalment per garantir una rendibilitat mínima o compensar pèrdues ocasionades en l'activitat, es computen en la seva totalitat com un ingrés més del període en què es  reconegui en ferm la concessió de la subvenció i es quantifiqui la mateixa, independentment del moment en què es percebi la mateixa i llevat que el contribuent hagi optat pel criteri de cobraments i pagaments cas en què es computaran durant el període en què es cobrin.

  Important: tingui en compte que tributen com a subvencions corrents els següents ajuts concedits durant 2022 amb l'objectiu de compensar l'increment dels costos ocasionats com a conseqüència de la invasió d'Ucraïna i les sancions imposades a Rússia per la seva causa:

  • Ajuts directes al sector de transports per carretera previstes en els articles 25 del Reial Decret llei 6/2022, de 29 de març (BOE de 30 de març) i 4 del Reial Decret llei 14/2022, d'1 d'agost (BOE de 2 d'agost).

  • Ajuts directes al sector agrari previstos en l'article 33 del Reial Decret llei 6/2022, de 29 de març (BOE de 30 de març) i desenvolupades en el Reial decret 428/2022, de 7 de juny (BOE 8 de juny).

 • Les subvencions que es concedeixin per finançar despeses específiques : s'imputen com a ingressos en el mateix exercici en el que es meritin les despeses que estiguin finançant.

  Vegeu sobre això la norma de registre i valoració 18a del Pla General de Comptabilitat.