Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Taula d'amortització

La determinació de les quantitats que, en concepte d'amortització de l'immobilitzat material o intangible afecte a l'activitat corresponguin a la depreciació efectiva que pateixin els diferents elements afectes per funcionament, ús, gaudeixi o obsolescència, s'efectuarà aplicant la taula d'amortització inclosa en l'Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE  de 2 de desembre, que es reprodueix a continuació:

GrupDescripcióCoeficient lineal màxim (*)Període màxim
(*) Per a les adquisicions d'actius nous realitzades entre l'1 de gener de 2003 i el 31 de desembre de 2004, els coeficients d'amortització lineal màxims aplicables seran el resultat de multiplicar per 1,1 els assenyalats en el quadre. El nou coeficient així determinat serà aplicable durant la vida útil dels actius nous adquirits durant el període abans indicat.(Tornar)
1 Edificis i altres construccions 5 per 100 40 anys
2 Útils, eines, equips per al tractament de la informació i sistemes i programes informàtics 40 per 100 5 anys
3 Batea 10 per 100 12 anys
4 Vaixell 10 per 100 25 anys
5 Elements de transport i resta d'immobilitzat material 25 per 100 8 anys
6 Immobilitzat intangible 15 per 100 10 anys
7 Bestiar boví, porcí, oví i cabrum 22 per 100 8 anys
8 Bestiar equí i fruiters no cítrics 10 per 100 17 anys
9 Fruiters cítrics i vinyes 5 per 100 45 anys
10 Olivar 3 per 100 80 anys

Important: en el cas d'activitats forestals, no serà procedent aplicar minoració alguna en concepte d'amortització de l'immobilitzat material i intangible afecte a les mateixes.