Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Concepte i àmbit d'aplicació

Normativa: Art. 92.1 i 2 Llei IRPF

Les quantitats percebudes directament pel contribuent per la cessió del dret a l'explotació de la seva imatge o del consentiment o autorització per a la seva utilització tenen la consideració de rendiments del capital mobiliari, tal com s'ha comentat en el Capítol 5, fins i tot quan aquestes quantitats siguin satisfetes per la persona o entitat a la que el contribuent presta els seus serveis.

Tanmateix, quan aquestes retribucions es percebin per persones o societats cessionàries del dret a l'explotació de la imatge o del consentiment o autorització per a la seva utilització, sorgeix el règim especial d'imputació de rendes per la cessió del dret d'imatge en de la qual virtut el cedent de tals drets ha d'imputar les rendes en la part general de la seva base imposable de l'IRPF.

Perquè resulti aplicable el règim especial d'imputació de rendes per la cessió de drets d'imatge, han de complir-se totes i cadascuna de les següents circumstàncies:

  1. Que el contribuent titular del dret d'imatge hagués cedit el dret a l'explotació de la seva imatge o hagués consentit o autoritzat la seva utilització a una altra persona o entitat, resident o no resident, denominada primera cessionària.

    A aquests efectes, resulta indiferent que la cessió, consentiment o autorització, hagués tingut lloc quan la persona física no fos contribuent per l'IRPF.

  2. Que el contribuent presti els seus serveis a una persona o entitat, resident o no resident, en l'àmbit d'una relació laboral.

  3. Que la persona o entitat amb la que el contribuent mantingui la relació laboral, o qualsevol altra persona o entitat vinculada amb elles en els termes de l'article 18 de la LIS, hagi obtingut, mitjançant actes concertats amb persones o entitats residents o no residents, la cessió del dret a l'explotació o el consentiment o autorització per a la utilització de la imatge de la persona física, denominada segona o última cessionària.

  4. Que els rendiments del treball obtinguts durant el període impositiu pel contribuent titular del dret d'imatge siguin inferiors al 85 per 100 de la suma dels esmentats rendiments més el total contraprestació a càrrec de la persona o entitat amb la que el contribuent manté la relació laboral i que ha obtingut la cessió dels drets d'imatge.