Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

d) Extinció del règim econòmic matrimonial de separació de béns

S'estimarà que no existeix guany o pèrdua patrimonial en l'extinció del règim econòmic matrimonial de separació de béns, quan per imposició legal o resolució judicial es produeixin compensacions, dineràries o mitjançant l'adjudicació de béns, per causa diferent de la pensió compensatòria entre cònjuges.

A aquests efectes ha de tenir-se en compte que la pensió compensatòria és la definida en l'article 97 del Codi civil, com aquella pensió a la que té dret el cònjuge al que la separació o divorci produeixi desequilibri econòmic en relació amb la posició de l'altre, que impliqui un empitjorament en la seva situació anterior en el matrimoni.

Aquestes compensacions no donaran dret a reduir la base imposable del pagador ni constituirà renda per al perceptor.

Aquest supòsit no podrà donar lloc, en cap cas, a l'actualització dels valors dels béns o drets adjudicats.