Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

a) Reduccions del capital social

Cap de les modalitats de reducció del capital social, origina, de manera immediata, un guany o pèrdua patrimonial derivada d'aquesta operació, sinó que aquesta es generarà quan es transmetin els valors o participacions afectades per la reducció del capital social, produint-se com a conseqüència un ajornament en la tributació d'aquestes rendes.

D'acord amb el que disposen els articles 317 i següents del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (BOE de 3 de juliol), que deroga, amb efectes d'1 de setembre de 2010, el text refós de la Llei de societats anònimes, la reducció del capital pot tenir per finalitat la devolució d'aportacions, la condonació de dividends passius, la constitució o l'increment de la reserva legal o de reserves voluntàries o el restabliment de l'equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat disminuït per conseqüència de pèrdues. La reducció podrà realitzar-se mitjançant la disminució del valor nominal de les accions, la seva amortització o la seva agrupació per bescanviar-les.

No obstant això, en els supòsits de reducció de capital amb devolució d'aportacions als socis poden produir-se efectes fiscals immediats, ja que l'import de la devolució d'aportacions, o el valor normal de mercat dels béns o drets percebuts, si es reben en espècie, minorarà el valor d'adquisició dels valors o participacions afectades (tenint en compte que es consideren afectats els adquirits en primer lloc) fins a la seva anul·lació. L'excés que pogués resultar, tributarà com a rendiment del capital mobiliari en la forma prevista per a la distribució de la prima d'emissió.

Si la reducció de capital procedeix de beneficis no distribuïts, la totalitat de les quantitats percebudes tributaran com dividends. A aquests efectes, es considerarà que les reduccions de capital, sigui quin sigui la seva finalitat, afecten en primer lloc a la part del capital social que no provingui de beneficis no distribuïts, fins a la seva anul·lació

El tractament fiscal aplicable en els supòsits de reducció de capital i distribució de la prima d'emissió efectuats amb posterioritat al 23 de setembre de 2010 per societats d'inversió de capital variable  (SICAV), es comenta en el  Capítol 5  d'aquest manual.

També poden produir-se efectes fiscals immediats en el cas de reducció de capital que tingui per finalitat la devolució d'aportacions i no procedeixi de beneficis no distribuïts, corresponent a valors no admesos a negociació en algun dels mercats regulats de valors definits en la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats d'instruments financers, i representatius de la participació en fons propis de societats o entitats.

Assenyalar que si bé l'article 33.3 Llei IRPF es refereix a la  Directiva 2004/39/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relativa als mercats d'instruments financers, aquesta directiva va ser derogada, amb efectes de 3 de gener de 2017, per la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats d'instruments financers. Aquesta, en el seu article 94 disposa que les referències a la Directiva 2004/39/CE s'entendran fetes a la Directiva 2014/65/UE.

En aquest cas l'article 33.3 de la Llei de l'IRPF considera rendiment del capital mobiliari l'import obtingut o el valor de mercat dels béns rebuts, fins al límit de la diferència positiva entre el valor de la participació segons els fons propis corresponents a l'últim exercici tancat amb anterioritat a la data de reducció de capital i el valor d'adquisició del títol. Ara bé, l'excés sobre aquest límit minorarà el valor d'adquisició de les accions o participacions fins a anul·lar-ho i si el que s'ha percebut supera també l'import del valor d'adquisició, el nou excés, tributarà com a rendiments del capital mobiliari.

Els rendiments de capital mobiliari en el cas de  distribució de la prima d'emissió i de reducció de capital amb devolució d'aportacions  que no procedeixi de beneficis no distribuïts, corresponent a valors no admesos a negociació, es comenten en el  Capítol 5 d'aquest manual, dins l'apartat"Rendiments obtinguts per la participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat".

Regles aplicables a les accions afectades per reducció del capital social.

Normativa: Art. 33.3 i disposició addicional vuitena Llei IRPF

A l'efecte de determinar l'import del futur guany o pèrdua patrimonial, la Llei de l'IRPF  incorpora regles precises amb l’objecte d'identificar els valors o participacions afectades per la reducció de capital i les repercussions fiscals que aquesta origina en els valors d'adquisició i en el de transmissió dels valors o participacions no admeses a negociació que es transmetin amb posterioritat a la reducció del capital.

  • Si la reducció del capital social, sigui quin sigui la seva finalitat, s'instrumenta mitjançant l'amortització dels valors o participacions, es consideraran amortitzades les accions adquirides en primer lloc, i el seu valor d'adquisició es distribuirà proporcionalment entre els restants valors homogenis que romanguin en el patrimoni del contribuent.

  • Quan la reducció del capital social s'efectuï per uns altres mitjans com, per exemple, reduint el valor nominal de les accions i no afecti de la mateixa manera a tots els valors o participacions en circulació del contribuent, s'entendrà referida a les adquirides en primer lloc.

    En cas contrari, la reducció de capital s'entendrà produïda a cadascuna de les accions o participacions en les que s'hagi efectuat.

  • Quan es transmetin valors o participacions no admeses a negociació amb posterioritat a una reducció de capital instrumentada mitjançant una disminució del valor nominal que no afecti de la mateixa manera a tots els valors o participacions, es considerarà com a valor de transmissió el que correspondria en funció del valor nominal que resulti de l'aplicació del que preveu el paràgraf anterior. En cas que el contribuent no hagués transmès la totalitat dels seus valors o participacions, la diferència positiva entre el valor de transmissió corresponent al valor nominal dels valors o participacions efectivament transmesos i el valor de transmissió, es minorarà del valor d'adquisició dels restants valors o participacions homogenis fins a la seva anul·lació. L'excés que pogués resultar tributarà com a guany patrimonial.