Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

c) Transmissions lucratives "entre vius "(donacions) d'empreses o participacions

Aquest supòsit es refereix a les donacions a favor del cònjuge, descendents o adoptats, d'empreses individuals o de participacions en entitats del donant a les que sigui d'aplicació la reducció del 95 per 100 establerta en l'apartat 6 de l'article 20 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions (BOE de 19 de desembre).

L'article 20.6 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions, disposa :

6. En els casos de transmissió de participacions "ínter vius", a favor del cònjuge, descendents o adoptats, d'una empresa individual, un negoci professional o de participacions en entitats del donant als que sigui d'aplicació l'exempció regulada en l'apartat vuitè de l'article 4 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni, s'aplicarà una reducció en la base imposable per determinar la liquidable del 95 per 100 del valor d'adquisició, sempre que concorrin les condicions següents:

a) Que el donant tingués seixanta-cinc o més anys o es trobés en situació d'incapacitat permanent, en grau d'absoluta o gran invalidesa.

b) Que, si el donant vingués exercint funcions de direcció, deixés d'exercir i de percebre remuneracions per l'exercici d'aquestes funcions des del moment de la transmissió.

A aquests efectes, no s'entendrà compresa entre les funcions de direcció la mera pertinença al Consell d'Administració de la societat.

c) Quant al donatari, haurà de mantenir l'adquirit i tenir dret a l'exempció en l'impost sobre el patrimoni durant els deu anys següents a la data de l'escriptura pública de donació, llevat que morís dins aquest termini.

Així mateix, el donatari no podrà realitzar actes de disposició i operacions societàries que, directament o indirectament, puguin donar lloc a una minoració substancial del valor de l'adquisició. Aquesta obligació també resultarà d'aplicació en els casos d'adquisicions"mortis causa "a què es refereix la lletra c) de l'apartat 2 d'aquest article.

En el cas de no complir-se els requisits a què es refereix aquest apartat, haurà de pagar-se la part de l'impost que s'hagués deixat d'ingressar com a conseqüència de la reducció practicada i els interessos de demora."

Respecte a l'article 4.8 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni al que al·ludeix l'article 26.6 transcrit vegeu  l'apartat"Patrimoni empresarial i professional" de les exempcions  generals de l'article 4 de l'esmentada Llei, dins  el  capítol 2  del manual pràctic de l'impost sobre el patrimoni 2022.

Tractant-se d'elements patrimonials que s'afectin pel contribuent a l'activitat econòmica amb posterioritat a la seva adquisició hauran d'haver estat afectes ininterrompudament durant, com a mínim, els cinc anys anteriors a la data de la transmissió.

En aquestes adquisicions, el donatari se subrogarà en la posició del donant respecte dels valors i dates d'adquisició d'aquests béns (Art. 36 Llei IRPF ).