Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

3. Que no existeixi norma legal que expressament exceptuï de gravamen aquest guany o la faci tributar com a rendiment

Distingim entre:

A. Supòsits de guanys patrimonials exceptuades de gravamen

Com supòsits de guanys patrimonials exceptuades de gravamen poden citar-se, entre d'altres, els següents:

 • Indemnitzacions com a conseqüència de responsabilitat civil per danys personals en la quantia legal o judicialment reconeguda.

  Vegeu aquesta exempció de  l' article 7.d) Llei IRPF en el  Capítol 2  d'aquest manual.

 • Premis literaris, artístics o científics, rellevants, expressament declarats exempts.

  Vegeu aquesta exempció de  l' article 7.l) Llei IRPF en el Capítol 2 d'aquest manual.

 • Premis de les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal de Loterías y Apuestas del Estado i per les Comunitats Autònomes, Creu Roja i Organització Nacional de Cecs, així com els organitzats per determinats organismes públics o entitats establertes en uns altres Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, import íntegre del qual en l'exercici 2022  sigui igual o inferior a 40.000 euros o fins aquest import quan es tracti de premis que superin 40.000 euros.

  Els premis import íntegre del qual sigui superior a 40.000, se sotmetran a tributació respecte de la part del mateix que excedeixi aquest import.

  Aquesta exempció serà d'aplicació sempre que la quantia del desè, fracció, cupó de loteria o de l'aposta efectuada, sigui de, com a mínim, 0,50 euros. En cas que fora inferior a 0,50 euros, la quantia màxima exempta es reduirà de forma proporcional.

  En cas que el premi fora de titularitat compartida, la quantia exempta es prorratejarà entre els cotitulars en funció de la quota que els correspongui.

  Important : a partir de l'1 de gener de 2013 aquests premis que estaven totalment exempts passen a estar subjectes a l'IRPF mitjançant un gravamen especial del 20 per 100 que s'exigirà de forma independent respecte de cada desè, fracció o cupó de loteria o aposta premiats (disposició addicional trenta-tresena.2 de la Llei de l'IRPF ).

 • Indemnitzacions satisfetes per les Administracions Públiques per danys personals com a conseqüència del funcionament dels serveis públics, quan vengen establertes d'acord amb els procediments previstos en les Lleis 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE de 2 d'octubre) i 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (BOE de 2 d'octubre).

  Vegeu aquesta exempció de  l' article 7.q) Llei IRPF  en el Capítol 2  d'aquest manual.

B. Supòsits de guanys patrimonials que, per expressa disposició de la Llei de l'IRPF, tributen com a rendiments

Com supòsits de guanys patrimonials que, per expressa disposició de la Llei de l'IRPF, tributen com a rendiments poden citar-se, entre d'altres, els següents:

 • Constitució o cessió de drets o facultats d'ús o gaudi sobre béns immobles, que es qualifiquen legalment com a rendiments de capital immobiliari.

 • Valors o participacions que representin la participació en els fons propis d'una entitat, que constitueixen rendiments de capital mobiliari.

 • Transmissió, reemborsament, amortització, bescanvi o conversió de qualsevol classe d'actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens, que únicament generen rendiments de capital mobiliari.

 • Resultats derivats d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa, que donen lloc a rendiments de capital mobiliari, llevat que provinguin de sistemes de previsió social, cas en què originen rendiments de treball.

  Els  sistemes de previsió social prestacions de les quals constitueixen rendiments del treball es detallen en el Capítol 3 d'aquest manual.