Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Delimitació positiva

Normativa: Art. 33.1 i 2 Llei  IRPF

D'acord amb l'article 33.1 de la Llei de l'IRPF són guanys i pèrdues patrimonials les variacions en el valor del patrimoni del contribuent que es posin de manifest amb motiu de qualsevol alteració en la composició d'aquell, llevat que per aquesta Llei es qualifiquin de rendiments.

D'aquesta definició pot concloure's que, perquè es produeixi un guany o pèrdua patrimonial, han de complir-se els següents requisits que s'analitzen a continuació:

  1. 1. Existència d'una alteració en la composició del patrimoni del contribuent
  2. 2. Que com a conseqüència d'aquesta alteració es produeixi una variació en el valor del patrimoni del contribuent
  3. 3. Que no existeixi norma legal que expressament exceptuï de gravamen aquest guany o la faci tributar com a rendiment