Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Transmissió d'accions o participacions adquirides abans del 31 de desembre de 1994

En aquest supòsit, si s'obté un guany patrimonial, haurà de distingir-se la part del guany patrimonial que s'hagi generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006 (única sobre la qual resulten aplicables els coeficients reductors o d'abatiment) de la generada amb posterioritat a aquesta data sobre la qual no resulten aplicables els coeficients reductors o d'abatiment.

La determinació del guany patrimonial generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006 s'efectuarà d'acord amb la regla especial per a aquests valors comentat en aquest mateix Capítol i  aplicant, si escau, dels  coeficients reductors  que corresponguin d'acord amb el que preveu la disposició addicional novena de la Llei de l'IRPF.

En el cas de drets de subscripció es prendrà com a període de permanència el que correspongui als valors dels quals siguin procedents. Quan no s'haguessin transmès la totalitat dels drets de subscripció, s'entendrà que els transmesos van correspondre als valors adquirits en primer lloc.