Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Règim especial d'ajornament de la tributació

Contingut del règim especial d'ajornament de la tributació i requisits per a l'aplicació

Quan l'import obtingut com a conseqüència del reemborsament o transmissió de participacions o accions en institucions d'inversió col·lectiva es destini a l'adquisició o subscripció d'unes altres accions o participacions en aquestes institucions, no serà procedent computar el guany o pèrdua patrimonial, conservant les noves accions o participacions subscrites el valor i data d'adquisició de les transmeses o reemborsades.

Aquest règim d'ajornament fiscal en la tributació dels guanys patrimonials només resulta aplicable en els següents casos :

1. En els reemborsaments de participacions en institucions d'inversió col·lectiva que tinguin la consideració de fons d'inversió.

2. En les transmissions d'accions en institucions d'inversió col·lectiva amb forma societària, sempre que compleixin les dues condicions següents:

  • Que el nombre de socis de la institució d'inversió col·lectiva accions de les quals es transmetin sigui superior a 500.

  • Que el contribuent no hagi participat, en algun moment dins els 12 mesos anteriors a la data de la transmissió, en més del 5 per 100 del capital de la institució d'inversió col·lectiva.

    A aquests efectes, el contribuent haurà de comunicar documentalment aquesta circumstància a les entitats a través de les quals es realitzan les operacions de transmissió o reemborsament i d'adquisició o subscripció de les accions.

També resulta aplicable aquest règim especial d'ajornament fiscal als socis o partícips d'institucions d'inversió col·lectiva, regulades per la Directiva 2009/65/CE, de 13 de juliol, del Parlament Europeu i del Consell, diferents de les constituïdes en paradisos o territoris considerats com paradisos fiscals, constituïdes i domiciliades en algun Estat membre de la Unió Europea i inscrites en el registre especial de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, a l'efecte de la seva comercialització per entitats residents a Espanya que compleixin els següents requisits:

  • Que l'adquisició, subscripció, transmissió i reemborsament de les accions o participacions es realitzi a través d'entitats comercialitzadores inscrites en la Comissió Nacional de Mercat de Valors.

  • Que, en cas que la institució d'inversió col·lectiva s'estructuri en compartiments o subfons, el nombre de socis i el percentatge màxim de participació es refereixi a cada compartiment o subfons comercialitzat.

Nota: la Directiva 2009/65/CE, de 13 de juliol, del Parlament Europeu i del Consell, en el seu article 117 deroga, amb efectes des de l'1 de juliol de 2011, la Directiva 85/611/CEE i estableix que les referències a la Directiva derogada s'entendran fetes a l'esmentada Directiva 2009/65/CE conforme a la taula de correspondències que figura en el seu Annex IV.

Supòsits en els que no resulta aplicable el règim d'ajornament fiscal

El règim d'ajornament fiscal no resulta aplicable en els supòsits següents:

1. Quan la transmissió o reemborsament o, si escau, la subscripció o adquisició tingui per objecte participacions representatives del patrimoni dels fons d'inversió cotitzats, és a dir, aquells participacions de les quals estan admeses a negociació en borsa conforme al que preveu l'article 79 del Reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'institucions d'inversió col·lectiva, aprovat pel Reial decret 1082/2012, de 13 de juliol (BOE de 20 de juliol), o bé tingui per objecte accions de les denominades societats d'inversió de capital variable índex cotitzats (sigla SICAV índex cotitzats), conforme al mateix precepte.

A més, a partir de l'1 de gener de 2022, tampoc serà aplicable aquest règim d'ajornament quan el reemborsament o transmissió o, si escau, la subscripció o adquisició tingui per objecte accions i participacions en institucions d'inversió col·lectiva anàlogues als fons d'inversió cotitzats  o societats del mateix tipus esmentats en el paràgraf anterior, sigui quin sigui el mercat regulat o el sistema multilateral de negociació en el que cotitzin i la composició de l'índex que reprodueixin, repliquin o prenguin com a referència. En aquests casos, el guany o la pèrdua patrimonial obtinguda com a conseqüència de la transmissió o reemborsament d'aquest tipus de participacions ha de computar-se sempre.

No obstant això, la disposició transitòria trenta-sisena de la Llei de l'IRPF estableix un règim transitori que permet seguir aplicant l'ajornament a les accions o participacions en fons i societats d'inversió cotitzats estrangers sempre que hagin estat adquirides abans de l'1 de gener de 2022, amb la diferència que la reinversió s'ha d'efectuar en unes altres Institucions d'Inversió Col·lectiva diferents dels fons i societats d'inversió cotitzats.

Tampoc és aplicable el règim d'ajornament quan es tracti de partícips dels Fons d'Actius Bancaris, conforme al que preveu la disposició addicional dissetena Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.

2. Quan, per qualsevol mitjà, es posi a disposició del contribuent l'import derivat del reemborsament o transmissió de les accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva.

Atención: la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, con efectos desde 1 de enero de 2022, modifica el artículo 94 de la Ley del IRPF con el fin de homogeneizar el tratamiento de las inversiones en determinadas instituciones de inversión colectiva, conocidas como fondos y sociedades de inversión cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), con independencia del mercado, nacional o extranjero, en el que coticen. Así se extiende a las instituciones de inversión colectiva cotizadas que coticen en bolsa extranjera el tratamiento de las que cotizan en bolsa española respecto a la no aplicabilidad del régimen de diferimiento.

Exemple

La senyora F.L.M. ha sol·licitat el dia 10 de juliol de 2022 a la societat gestora del fons d'inversió mobiliària "Z" que efectuï els tràmits necessaris per realitzar el traspàs de 10 participacions de les que és titular en aquest fons al fons d'inversió mobiliària "X."

El traspàs de les participacions d'un fons a un altre es realitza el mateix dia 10 de juliol de 2022, essent el valor liquidatiu de les mateixes a l'esmentada data de 6.000 euros per participació.

El valor i data d'adquisició de les participacions traspassades és el següent:

Total 53.110
ParticipacionsData d'adquisicióPreu / participacióValor d'adquisició
3 02-04-1998 4.270 12.810
3 03-02-2000 4.900 14.700
4 05-06-2004 6.400 25.600

Determinar el tractament fiscal aplicable a la transmissió de participacions efectuada entre ambdós fons d'inversió mobiliària.

Solució:

En complir-se els requisits exigibles per a l'aplicació del règim d'ajornament de la tributació, no serà procedent computar el guany o pèrdua patrimonial posada de manifest en l'operació de traspàs, de la qual quantificació ve determinada per la diferència entre el valor liquidatiu aplicable en la data del traspàs (6.000 x 10 = 60.000 euros) i el valor d'adquisició de les participacions (53.110 euros).

A l'efecte d'una futura transmissió o reemborsament de les participacions adquirides el dia 10 de juliol de 2022, aquestes conservaran la data i valor d'adquisició originaris, per la qual cosa en aquest moment haurà de tributar-se pel guany o pèrdua patrimonial que s'obtingui.