Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Règim general

Norma específica de valoració

En la transmissió o el reemborsament a títol onerós d'accions o participacions representatives del capital o patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva regulades en la Llei 35/2003, de 4 de novembre (BOE de 5 de novembre), el guany o pèrdua patrimonial es computarà per la diferència entre el seu valor d'adquisició i el valor de transmissió.

A. Valor de transmissió

El valor de transmissió vindrà determinat pel valor liquidatiu aplicable en la data en què aquesta transmissió o reemborsament es produeixin o, si no, per l'últim valor liquidatiu publicat.

Quan no existís valor liquidatiu es prendrà el valor del patrimoni net que correspongui a les accions o participacions transmeses resultant del balanç corresponent a l'últim exercici tancat amb anterioritat a la data de meritació de l'impost.

En supòsits diferents de reemborsament de participacions, el valor de transmissió així calculat no podrà ser inferior al major dels dos següents:

 1. El preu efectivament pactat en la transmissió.

 2. El valor de cotització en mercats secundaris oficials de valors definits en la  Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats d'instruments financers i, en particular, en sistemes multilaterals de negociació de valors previstos en el Capítol I del Títol X del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre (BOE de 24 d'octubre), en la data de la transmissió.

  Tingui-se en compte que l'article 37.1.c) de la Llei de l'IRPF es refire a la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relativa als mercats d'instruments financers que ha estat derogada amb efectes de 3 de gener de 2017 per la Directiva 2014/65 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats d'instruments financers. Aquesta, en el seu article 94, disposa que les referències a la Directiva 2004/39/CE s'entendran fetes a la Directiva 2014/65/UE.

B. Valor d'adquisició

En la determinació del valor d'adquisició de les accions o participacions hauran de tenir-se en compte, si escau, les mateixes particularitats comentades per als supòsits de transmissió de drets de subscripció i de recepció d'accions totalment o parcialment alliberades en el cas de transmissions oneroses de valors admesos a negociació en algun dels mercats regulats de valors de la Unió Europea i que són:

 1. Valor d'adquisició de les accions parcialment alliberades.

  Quan es tracti d'accions parcialment alliberades, el valor d'adquisició de les mateixes serà l'import realment satisfet pel contribuent.

 2. Valor d'adquisició de les accions totalment alliberades.

  En el cas d'accions totalment alliberades, el valor d'adquisició, tant d'aquestes com de les que siguin procedents, serà el que resulti de repartir el cost total entre el nombre de títols, tant els antics com els alliberats que corresponguin. Es considerarà com antiguitat d'aquestes accions la que correspongui a les accions de les quals siguin procedents.

 3. Valor d'adquisició en cas de transmissions de drets de subscripció realitzades amb anterioritat a 1 de gener de 2017

  Normativa: Disposició transitòria vint-i-novena Llei IRPF.

  Per a la determinació del valor d'adquisició dels valors, es deduirà l'import obtingut per les transmissions de drets de subscripció realitzades amb anterioritat a 1 de gener de 2017, a excepció de l'import de tals drets que hagués tributat com a guany patrimonial. Quan no s'haguessin transmès la totalitat dels drets de subscripció, s'entendrà que els transmesos van correspondre als valors adquirits en primer lloc.

C. Identificació dels valors transmesos

Per poder individualitzar els valors transmesos, especialment quan no s'hagués transmès la totalitat dels posseïts, la Llei estableix un criteri especial, segons el qual quan existeixin valors homogenis i no s'alienin tots, s'entén que els transmesos pel contribuent són aquells que va adquirir en primer lloc (criteri FIFO).

Quan es tracti d'accions totalment alliberades, es considerarà com antiguitat de les mateixes la que correspongui a les accions de les quals siguin procedents.

Transmissió d'accions o participacions adquirides abans del 31 de desembre de 1994

En aquest supòsit, si s'obté un guany patrimonial, haurà de distingir-se la part del guany patrimonial que s'hagi generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006 (única sobre la qual resulten aplicables els coeficients reductors o d'abatiment) de la generada amb posterioritat a aquesta data sobre la qual no resulten aplicables els coeficients reductors o d'abatiment.

La determinació del guany patrimonial generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006 i l'aplicació, si escau, dels  coeficients reductors  s'efectuarà d'acord amb les regles comentades en l'epígraf anterior: Determinació de l'import dels guanys o pèrdues patrimonials: normes generals, d'aquest mateix Capítol.

Supòsit especial: transmissions de participacions en fons d'inversió cotitzats

Sens perjudici del comentat en els paràgrafs anteriors, en el cas de transmissions de participacions en els fons d'inversió cotitzats o d'accions de SICAV índex cotitzats, a què es refereix l'article 79 del Reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'institucions d'inversió col·lectiva, aprovat pel Reial decret 1082/2012, de 13 de juliol, realitzades en borsa de valors, el valor de transmissió vindrà determinat per la cotització en aquests mercats en la data en què es produeixi la transmissió o pel preu pactat quan sigui superior a la cotització.