Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

2.2. Regla especial: valors cotitzats

Tractant-se de valors admesos a negociació en algun dels mercats secundaris oficials de valors definits en la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relativa als mercats d'instruments financers i d'accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva, en existir una cotització oficial, s'estima que el valor a 19 de gener de 2006 coincideix amb la seva valoració a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni corresponent a l'exercici 2005.

Tingui-se en compte que la Directiva 2004/39/CE ha estat derogada amb efectes de 3 de gener de 2017 per la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats d'instruments financers. Aquesta, en el seu article 94, disposa que les referències a la Directiva 2004/39/CE s'entendran fetes a la Directiva 2014/65/UE.

En definitiva, en aquests supòsits la determinació del guany patrimonial generat amb anterioritat i amb posterioritat a 20 de gener de 2006 s'efectua prenent en consideració els següents valors:

 1. Valor d'adquisició  dels valors, accions o participacions  (VA).

 2. Valor que correspongui  als esmentats valors, accions o participacions a l'efecte de  l' impost sobre el patrimoni corresponent a l'exercici 2005 (VP).

  Tractant-se d'accions i participacions en institucions d'inversió col·lectiva, la valoració a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni corresponent a l'exercici 2005 es realitza pel valor liquidatiu de les mateixes a 31 de desembre de 2005.

  Per a la resta d'accions i participacions admeses a negociació, la valoració a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni 2005 es realitza pel valor de negociació mitjana d'aquests valors durant el quart trimestre de 2005. Aquesta valoració es recull en l'Ordre EHA/492/2006, de 17 de febrer (BOE de 27 de febrer).

 3. Valor de transmissió dels valors, accions o participacions (VT).

  Conforme a aquests valors, el càlcul de la generació del guany patrimonial s'efectua tal com s'indica en l'esquema següent:

  SITUACIÓ 1

  El Valor de Transmissió és igual o superior al Valor Patrimoni 2005

  (VT ≥ VP2005)

  SITUACIÓ 2

  El Valor de Transmissió és menor que el Valor Patrimoni 2005

  (VT < VP2005)

  El Valor d'Adquisició és inferior  al Valor Patrimoni 2005

  (VA < VP2005)

  Part reductible del guany patrimonial:

  (+)  Valor Patrimoni 2005

  (–) Valor d'Adquisició

  =  Guany patrimonial generat abans del 20-01-2006

  La totalitat del guany patrimonial és reductible:

  (+)  Valor de Transmissió

  (–) Valor d'Adquisició

  =  Guany patrimonial generat abans del 20-01-2006  Part no reductible del guany patrimonial:

  (+)  Valor de Transmissió

  (–) Valor Patrimoni 2005

  =  Guany patrimonial generat a partir del 20-01-2006

  El Valor d'Adquisició és superior o igual  al Valor Patrimoni 2005

  (VA ≥ VP2005)

  Cap part del guany patrimonial és reductible:

  (+)  Valor de Transmissió

  (–) Valor d'Adquisició

  =  Guany patrimonial generat a partir del 20-01-2006