Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

3.2. Càlcul del valor del conjunt de les transmissions realitzades a partir d'1 de gener de 2015 per al límit de 400.000 euros

Es calcula el valor de transmissió de tots els elements patrimonials a de la qual guany patrimonial li hagués resultat d'aplicació aquest règim, transmesos des de l'1 de gener de 2015 fins a la data de transmissió de l'element patrimonial (sense incloure el valor d'aquest últim).

Una vegada calculat cal tenir en compte les següents situacions:

A. Valor de transmissió superior a 400.000 euros

Si aquest valor és superior a 400.000 euros, no es practicarà reducció alguna en el guany derivat de la transmissió de l'immoble, encara en el cas que existeixi una part del guany patrimonial generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006.

Tingui en compte:

Per determinar si s'assoleixen o no els 400.000 euros no es prendran en consideració els valors de transmissió corresponents, entre d'altres, als guanys patrimonials originats per la transmissió dels següents elements patrimonials no afectes a activitats econòmiques:

 1. Els valors de transmissió corresponents a adquisicions efectuades després de 30 de desembre de 1994, al no ser aplicables els coeficients d'abatiment.

 2. Els valors de transmissió corresponents a transmissions que hagin originat un guany patrimonial no subjecte a l'impost en virtut del que preveu l'article 33 de la Llei d'IRPF o que es trobi exempta d'aquest o en cas d'exempció parcial per reinversió, s'exclourà el valor de transmissió que fora objecte de reinversió.

 3. Els valors de transmissió corresponents a transmissions d'accions o participacions cotitzades en mercats oficials adquirides amb anterioritat al 31 de desembre de 1994 quan el seu valor d'adquisició sigui superior al valor a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni de 2005, atès que en aquell cas no s'aplicarien els coeficients d'abatiment.

B. Valor de transmissió inferior  a 400.000 euros

Si el valor de transmissió al que es refereix l'apartat anterior és inferior a 400.000 euros se sumarà aquest valor i el valor de transmissió de l'element patrimonial, diferenciant-se en funció del resultat les següents situacions:

 1. Que la suma sigui inferior a 400.000 euros

  En aquest cas, la part del guany patrimonial generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006 es reduirà en l'import resultant d'aplicar els percentatges que s'indiquen en el número 4t següent, per cada any de permanència en el patrimoni del contribuent des de la seva adquisició fins a 31 de desembre de 1996 que excedeixi dos.

 2. Que la suma sigui superior a 400.000 euros

  En aquest cas es practicarà la reducció a la part del guany patrimonial generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006 que proporcionalment correspongui a la part del valor de transmissió de l'element patrimonial que, sumat a la quantia del número 2n anterior, no superi 400.000 euros.

Important: si durant l'exercici s'haguessin efectuada transmissions a les resulti aplicable la disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF, hauran de complimentar-se les dades addicionals que se sol·liciten en l'epígraf F2 de la declaració (declaració (“Guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió d'elements patrimonials a integrar en la base imposable de l'estalvi ”)  indicant el valor de transmissió de tots els elements patrimonials a de la qual guany patrimonial li hagués resultat d'aplicació aquest règim, transmesos des de l'1 de gener de 2015 fins a la data de transmissió de l'element patrimonial (sense incloure el valor d'aquest últim).

Quadre - resum

On:

VT1: Valor de transmissió acumulat corresponent a tots els elements patrimonials a de la qual guany patrimonial li hagués resultat d'aplicació aquest règim, transmesos des de 01-01-2015 fins a la data de transmissió de l'element patrimonial a de la qual guany es vol aplicar la DT 9a Llei de l'IRPF.

VT2: Valor de transmissió de l'element patrimonial respecte de de la qual guany es calcula la reducció.

SituacionsAplicació dels coeficients d'abatiment
VT1 > 400.000 No es practicarà reducció alguna.
(VT1 + VT2) < 400.000 S'aplicaran els percentatges reductors que corresponguin sobre l'import total del guany patrimonial generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006 corresponent a l'element patrimonial que es transmet.
VT1 + VT2 > 400.000 i,  VT1< 400.000 S'aplicaran els percentatges reductors que corresponguin sobre l'import de guany patrimonial generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006 que proporcionalment correspongui a la diferència entre 400.000 i (VT1 + VT2).

Important: el límit de 400.000 euros s'aplica no al valor de transmissió de cada element patrimonial, sinó al conjunt dels valors de transmissió de tots els elements patrimonials als que hagin resultat d'aplicació els coeficients d'abatiment des de l'1 de gener de 2015 fins al moment de la imputació temporal del guany patrimonial. És a dir, es tracta d'un límit conjunt per a tots els elements patrimonials independentment del fet que la transmissió de cadascun d'ells es produeixi en diferents moments.

Precisions:

 • El límit de 400.000 euros és individual, per la qual cosa es computa per a cada contribuent per la part del valor de transmissió que li correspongui dels elements transmesos a partir d'1 de gener de 2015, segons la titularitat de l'element sigui privativa o de guanys.

 • El contribuent pot aplicar la disposició transitòria novena als guanys patrimonials derivats de les transmissions que consideri convenient i en l'ordre que estimi oportú. Ara bé, una vegada que el contribuent decideix aplicar la disposició transitòria novena sobre el guany patrimonial derivat de la transmissió d'un element patrimonial, haurà d'aplicar-la sobre la quantia màxima possible tenint en compte l'esmentat límit de 400.000 euros, sense que, per tant, existiu la possibilitat d'aplicar-la exclusivament sobre la part del valor de transmissió de l'element patrimonial que el contribuent determini. És a dir, no caben aplicacions parcials en cada transmissió individualment considerada.

 • L'aplicació de la disposició transitòria novena ha de realitzar-se de forma independent per a cadascuna de les transmissions que es realitzin l'any.

  Per tant, en cas que es produeixin durant el període impositiu diferents transmissions d'accions o participacions que tinguin la consideració de valors homogenis, s'haurà de determinar si a cadascuna de les transmissions li pogués resultar d'aplicació el que estableix l'esmentada disposició transitòria.