Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

3.1. Període de permanència de l'element patrimonial en el patrimoni del contribuent amb anterioritat a 31 de desembre de 1996.

Es calcula el període de permanència en el patrimoni del contribuent anterior a 31 de desembre de 1996 de l'element patrimonial.

A aquests efectes, es prendrà com a període de permanència en el patrimoni del contribuent el nombre d'anys, arrodonit per excés, que mitjanci entre la data d'adquisició (que ha de ser anterior al 31 de desembre de 1994) i el 31 de desembre de 1996. D'acord amb aquesta regla, un any i un dia constituiran dos anys; dos anys i un dia constituiran tres anys, i així successivament.

En el cas de drets de subscripció es prendrà com a període de permanència el que correspongui als valors dels quals siguin procedents. Quan no s'haguessin transmès la totalitat dels drets de subscripció, s'entendrà que els transmesos van correspondre als valors adquirits en primer lloc.

Si s'haguessin efectuada millores en els elements patrimonials transmesos es prendrà com a període de permanència d'aquestes en el patrimoni del contribuent el nombre d'anys que mitjanci entre la data en què s'haguessin realitzat i el 31 de desembre de 1996, arrodonit per excés.