Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple 2: Determinació de l'import del guany derivat de la transmissió onerosa d'accions cotitzades adquirides amb anterioritat a 31 de desembre de 1994

El senyor B.P.T., a més del xalet al que ens referim en l'exemple anterior, va vendre en borsa el dia 30 d'octubre de 2022  la quantitat de 300 accions de la societat anònima TAXA per un import de 75.000 euros. Aquestes accions van ser adquirides el 31 de maig de 1991 per un import total de 57.000 euros.

El valor d'aquestes accions a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni corresponent a l'exercici 2005 va ascendir a 66.000 euros.

Determinar l'import del guany o pèrdua patrimonial obtinguda en aquesta operació.

Solució:

1. Determinació del guany o pèrdua patrimonial total :

Valor de transmissió de les accions: 75.000

Valor d'adquisició de les accions: 57.000

Guany patrimonial total: 18.000

2. Determinació del guany patrimonial generat amb anterioritat a 20-01-2006 :

Com el valor de transmissió de les accions admeses a negociació és superior a la valoració de les mateixes a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni corresponent a l'exercici 2005, que ascendeix a 66.000 euros, ha de determinar-se la part del guany patrimonial que s'entén generada amb anterioritat a 20 de gener de 2006, que és l'única sobre la qual resulten aplicables els coeficients reductors.

Aquesta determinació s'efectua de la següent manera:

Valor a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni 2005 (valor de transmissió): 66.000

Valor d'adquisició: 57.000

Guany patrimonial generat abans de 20-01-2006 (66.000-57.000) = 9.000

3. Càlcul de la reducció

 1. Guany generat amb anterioritat a 20-01-2006 susceptible de reducció

  Límit màxim: 400.000,00

  ∑ Valor de transmissió acumulat d'elements patrimonials amb dret a la reducció des de 01-01-2015 = 335.000,00

  Valor de transmissió de l'element patrimonial al que s'aplica la DT 9a Llei de l'IRPF  (1) = 65.000

  Guany patrimonial susceptible de reducció (9.000 x 65.000) ÷ 75.000 = 7.800

 2. Reducció aplicable

  NÚM. d'anys de permanència a 31-12-1996: fins a 6 anys

  Reducció per coeficients d'abatiment (100% x 7.800) = 7.800

 3. Guany patrimonial reduït

  Guany patrimonial reduït (9.000 – 7.800) = 1.200

4. Determinació del guany patrimonial no reductible (generada a partir del 20-01-2006):

Valor de transmissió: 75.000,00

Valor a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni 2005 (valor d'adquisició): 66.000

Guany patrimonial no reductible (75.000 - 66.000) =  9.000

5. Determinació del guany patrimonial computable, (1.200 + 9.000) (2) = 10.200

Notes a l'exemple:

(1) Encara que el valor de la transmissió és de 75.000,00 euros, com del límit de 400.000 euros ja es van utilitzar en l'anterior transmissió 335.000 euros (el xalet de l'exemple 1), només resten 65.000 euros per utilitzar en l'actual transmissió. Per això, és susceptible de reducció la part del guany generat abans de 20-01-2006 que correspongui proporcionalment a un valor de transmissió de 65.000 euros. En la següent transmissió que es realitzi, encara que el bé hagi estat adquirit pel contribuent abans del 31 de desembre de 1994, no es podrà aplicar les reduccions de la disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF. (Tornar)

(2) Aquesta última quantitat també pot determinar-se directament per diferència entre el guany patrimonial total obtingut i la reducció aplicada. És a dir: (18.000 – 7.800 = 10.200). (Tornar)