Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exempció

Normativa: Art. 38. 2 i disposició addicional trenta-vuitena Llei IRPF ; art. 41 Reglament  IRPF

Es declara exempta el guany patrimonial que es posi de manifest amb motiu de la transmissió d'accions o participacions per les quals s'hagués practicat la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació prevista en l'article 68.1 de la Llei de l'IRPF

Només es tindrà dret a l'exempció quan l'import obtingut per l'esmentada transmissió es reinverteixi en l'adquisició d'accions o participacions en una altra entitat de nova o recent creació que compleixin els requisits i condicions previstes en els números 2n, 3r i 5è de l'article 68.1 de la Llei de l'IRPF (requisits sobre l'entitat en la que s'inverteix, respecte a les accions i participacions que s'adquireixin i formals) que es comenten en l'apartat"Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació" del Capítol 16, a què ens remetem.