Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple: reinversió en rendes vitalícies

La senyora P.P.G. ven el 7 de març de 2022  accions de la societat "XX" que cotitzen en Borsa per un import de 50.000 euros. Aquestes accions van ser adquirides el 1997 per la quantitat de 20.000 euros.

L'agost de 2022  constitueix una renda vitalícia mitjançant el pagament d'una prima de 50.000 euros.

Així mateix, el setembre ven per 250.000 euros un immoble que va adquirir l'any 1999 per 110.000 euros, incloses les despeses i tributs inherents a aquesta adquisició.

L'import obtingut en la venda, es destina també a la constitució de la renda vitalícia.

Determinar la quantia del guany patrimonial exempt per reinversió.

Solució:

1. Transmissió de les accions de la societat "XX"

Valor de transmissió: 50.000

Valor d'adquisició: 20.000

Guany patrimonial (50.000 - 20.000) = 30.000

Guany patrimonial exempt per reinversió: 30.000

2. Transmissió l'immoble

Valor de transmissió: 250.000

Valor d'adquisició: 110.000

Guany patrimonial (250.000 - 110.000) =: 140.000

Guany patrimonial exempt (1) (190.000 x 140.000) ÷ 250.000 = 106.400

Nota a l'exemple:

(1) Atès que la quantitat màxima a reinvertir en renda vitalícia és de 240.000 euros i l'import de la transmissió supera, considerant les reinversions anteriors, aquesta quantitat, únicament es considerarà reinvertit l'import de la diferència entre 240.000 euros i l'import de les reinversions anteriors, això és, 190.000 euros (240.000 – 50.000).

Com l'import que es considera reinvertit (190.000 euros) és inferior al total del que s'ha percebut en la transmissió (250.000 euros), únicament s'exclourà de tributació la part proporcional del guany patrimonial obtingut que correspongui a la quantitat reinvertida. (Tornar)