Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exempció

Normativa: Art. 38.3 i disposició addicional novena Llei IRPF ; art. 42 Reglament IRPF

Queden exemptes de gravamen els guanys patrimonials que es posin de manifest amb motiu de la transmissió d'elements patrimonials per contribuents majors de 65 anys, sempre que l'import total obtingut per la transmissió es destini a constituir una renda vitalícia assegurada a favor seu.

Tingui-se en compte que l'exempció per reinversió en rendes vitalícies també resulta aplicable als guanys patrimonials derivats de la transmissió d'elements patrimonials afectes a activitats econòmiques, així com a les obtingudes a través d'entitats en atribució de rendes quan el membre de l'entitat realitzi la reinversió complint els requisits exigits.