Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Altres requisits i condicions per a l'aplicació de l'exempció

A. Límit màxim de la reinversió

La quantitat màxima total de la qual reinversió en la constitució de rendes vitalícies donarà dret a aplicar l'exempció serà de 240.000 euros.

Si com a conseqüència de la reinversió de l'import d'una transmissió en una renda vitalícia se superés, considerant les reinversions anteriors, la quantitat de 240.000 euros, únicament es considerarà reinvertit l'import de la diferència entre 240.000 euros i l'import de les reinversions anteriors.

B. Termini de la reinversió

La renda vitalícia haurà de constituir-se en el termini de sis mesos des de la data de transmissió de l'element patrimonial.

No obstant això, quan el guany patrimonial estigui sotmesa a retenció i el valor de transmissió minorat en l'import de la retenció es destini íntegrament a constituir una renda vitalícia en l'esmentat termini de sis mesos, el termini per destinar l'import de la retenció a la constitució de la renda vitalícia s'ampliarà fins a la finalització de l'exercici següent a aquell en el que s'efectuï la transmissió.

C. Reinversió en any diferent del de l'alienació

Quan la reinversió no es realitzi en el mateix any de l'alienació, el contribuent vindrà obligat a fer constar en la declaració de l'exercici en el que s'obtingui el guany de patrimoni la seva intenció de reinvertir en les condicions i terminis assenyalats, complimentant per això l'epígraf F2 de la declaració i l'apartat corresponent de l'Annex C.2 d'informació addicional del model de la declaració.

D. Reinversión parcial

Quan l'import reinvertit sigui inferior al total del que s'ha percebut en la transmissió, únicament s'exclourà de tributació la part proporcional del guany patrimonial obtingut que correspongui a la quantitat reinvertida.

E. Incompliment de les condicions de la reinversió o anticipació, total o parcial, dels drets econòmics derivats de la renda vitalícia constituïda

L'incompliment de qualsevol de les condicions establertes en aquest article, o l'anticipació, total o parcial, dels drets econòmics derivats de la renda vitalícia constituïda, determinarà el sotmetiment a gravamen del guany patrimonial corresponent.

En aquest cas, el contribuent imputarà el guany patrimonial no exempt a l'any de la seva obtenció, practicant autoliquidació complementària, amb inclusió dels interessos de demora, que es presentarà en el termini que mitjanci entre la data en què es produeixi l'incompliment i la finalització del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es produeixi aquest incompliment.