Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Requisits de la renda vitalícia assegurada

 1. El contracte de renda vitalícia haurà de subscriure's entre el contribuent, que tindrà condició de beneficiari, i una entitat asseguradora.

  En els contractes de renda vitalícia podran establir-se mecanismes de reversió o períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de defunció una vegada constituïda la renda vitalícia.

  El mecanisme de reversió en els contractes d'assegurança és el procediment pel qual, en cas de defunció de l'assegurat (que en aquest cas és el contractant i beneficiari), la totalitat o una part de la renda vitalícia es trasllada a un nou assegurat i beneficiari.

  Els contractes d'assegurances de renda vitalícia amb períodes certs de prestació són aquells en els que es garanteix que la renda es percebrà durant un número mínim d'anys encara que mori l'assegurat i beneficiari inicial de la renda (lògicament en cas de defunció de l'assegurat la renda la percebrà el beneficiari designat a aquest efecte).

  Finalment, les fórmules de contraassegurança (les més utilitzades en la pràctica asseguradora) són aquelles que garanteixen al beneficiari designat un capital en cas de defunció de l'assegurat.

  Ara bé, per tal d'assegurar que l'aplicació de l'exempció del guany per reinversió prevista en l'article 38.3 de la Llei de l'IRPF compleix amb la finalitat pretesa s'exigeix als contractes celebrats amb posterioritat a 1 d'abril de 2019, en què s'estableixin mecanismes de reversió, períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de defunció, el compliment dels següents requisits (disposició addicional novè Reglament IRPF ):

  • En el supòsit de mecanismes de reversió en cas de defunció de l'assegurat, únicament podrà existir un potencial beneficiari de la renda vitalícia que reverteixi.

  • En el supòsit de períodes certs de prestació, aquests períodes no podran excedir 10 anys des de la constitució de la renda vitalícia.

  • En el supòsit de fórmules de contraassegurança, la quantia total a percebre amb motiu de la defunció de l'assegurat en cap moment podrà excedir els següents percentatges respecte de l'import destinat a la constitució de la renda vitalícia:

   Anys des de la constitució
   de la renda vitalícia
   Percentatge aplicable
   1r 95 per 100
   2n 90 per 100
   3r 85 per 100
   4t 80 per 100
   75 per 100
   70 per 100
   65 per 100
   60 per 100
   55 per 100
   10è d’ara endavant 50 per 100

  Important : els nous requisits que s'estableixen per als supòsits en què existeixin mecanismes de reversió, períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de defunció sobre contractes de rendes vitalícies assegurades no resultarà d'aplicació als contractes d'assegurança de vida celebrats amb anterioritat a 1 d'abril de 2019, independentment del fet que la constitució de la renda vitalícia es realitzi amb posterioritat a aquesta data.

 2. La renda vitalícia haurà de tenir una periodicitat inferior o igual a l'any, començar a percebre's en el termini d'un any des de la seva constitució, i l'import anual de les rendes no podrà decréixer en més d'un 5 per 100 respecte de l'any anterior.

 3. El contribuent haurà de comunicar a l'entitat asseguradora que la renda vitalícia que es contracta constitueix la reinversió de l'import obtingut per la transmissió d'elements patrimonials, a l'efecte de l'aplicació de l'exempció prevista en aquest article.