Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Guanys patrimonials exempts

Estan exemptes de l'IRPF els guanys patrimonials que es posin de manifest amb motiu de:

A. Donacions de béns amb dret a deducció en la quota

Normativa: Art. 33.4.a) Llei IRPF

Els guanys patrimonials que puguin derivar-se de les donacions de béns que compleixin els requisits exigits per donar dret a practicar la deducció corresponent en la quota, es declaren exemptes per al donant, per la qual cosa no han d'integrar-se en la declaració.

Vegeu, dins el Capítol 16, en l'apartat"Deducció per donatius", els requisits i condicions relatives a les donacions de béns.

B. Transmissió d'habitatge habitual per majors de 65 anys o per persones en situació de dependència severa o de gran dependència

Normativa: Art. 33.4.b) i disposició addicional quinzena Llei  IRPF

No ha d'integrar-se en la base imposable, el guany derivat de la transmissió, onerosa o lucrativa, de l'habitatge habitual de contribuents majors de 65 anys, tant si l'habitatge habitual es transmet a canvi d'un capital com si l'és a canvi d'una renda, temporal o vitalícia,  sempre que es concorrin les següents circumstàncies:

 • Que l'habitatge transmès hagi constituït  la seva residència habitual durant el termini continuat de, com a mínim, tres anys, i

 • Que hagi ostentant durant aquest període el ple domini de la mateixa.

  Per això, quan el ple domini d'un habitatge es troba desmembrat entre nu propietari i usufructuari, a cap d'ells li resultarà d'aplicació les exempcions previstes amb motiu de la transmissió de la mateixa, encara en cas que es tracti del seu habitatge habitual.

Nota: aquest criteri interpretatiu va ser fixat pel Tribunal Suprem en la Sentència núm. 1858/2018, de 20 de desembre, recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 3392/2017 (ROJ: STS 4390/2018).

Sens perjudici de l'anterior, si escau l'aplicació de l'exempció per complir-se els requisits anteriors, en cas que el titular,  major de 65 anys, que ha ostentant durant el termini continuat de, com a mínim, tres anys el ple domini del seu habitatge habitual, transmet la nua propietat de la mateixa, reservant-se l'usdefruit vitalici sobre aquest habitatge.

En idèntics termes, també es declara exempta el guany patrimonial derivat de la transmissió de l'habitatge habitual realitzada per persones en situació de dependència severa o gran dependència de conformitat amb la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Important: als exclusius efectes de l'aplicació d'aquesta exempció, s'entendrà que el contribuent està transmetent el seu habitatge habitual quan la mateixa constitueixi el seu habitatge habitual en aquell moment o hagués tingut tal consideració fins a qualsevol dia dels dos anys anteriors a la data de la transmissió.

Vegeu el concepte d'habitatge habitual a l'efecte d'aquesta exempció que conté la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei d'IRPF.

C. Entrega de béns del Patrimoni Històric en pagament de l'IRPF

Normativa: Art. 33.4.c) Llei IRPF

En els supòsits en què el pagament del deute tributari corresponent a l'IRPF es realitzi, d'acord amb el que disposa l'article 73 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, mitjançant entrega de béns integrants de l'esmentat Patrimoni Històric, està exempta de l'IRPF el guany patrimonial que pugui posar-se de manifest per diferència entre el valor d'adquisició del bé entregat i l'import del deute tributari.

D. Dación en pagament de l'habitatge habitual

Normativa: Art. 33.4.d) Llei  IRPF

Es declara exempta de l'IRPF el guany patrimonial en la que concorrin les següents circumstàncies:

 1. Que es posi de manifest amb motiu de la transmissió de l'habitatge habitual del deutor o del garant del deutor.

 2. Que la transmissió de l'habitatge es faci per dació en pagament o en execucions hipotecàries judicials o notarials.

 3. Que la finalitat sigui la cancel·lació de deutes garantits amb una hipoteca que recaigui sobre aquest habitatge habitual, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, faci l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

 4. En qualsevol cas serà necessari que el propietari de l'habitatge habitual no disposi d'uns altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute i evitar l'alienació de l'habitatge.

E. Guanys patrimonials procedents de la transmissió de determinats immobles

Normativa: disposició addicional trenta-setena Llei  IRPF

Estaran exemptes en un 50 per 100 els guanys patrimonials que es posin de manifest amb motiu de la transmissió d'immobles urbans adquirits a títol onerós entre el 12 de maig de 2012 i el 31 de desembre de 2012.

L'exempció assoleix a immobles urbans tant afectes com no afectes a activitats econòmiques.

Aquesta exempció parcial no resulta aplicable quan el contribuent hagués adquirit o transmès l'immoble al seu cònjuge, a qualsevol persona unida a ell per parentesc, en línia recta o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, a una entitat respecte de la que es produeixi, amb el contribuent o amb qualsevol de les persones anteriorment esmentades, alguna de les circumstàncies establertes en l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

En els supòsits de reinversió quan l'immoble transmès sigui l'habitatge habitual del contribuent i l'import reinvertit sigui inferior al total del que s'ha percebut en la transmissió, s'exclourà de tributació la part proporcional del guany patrimonial obtingut, una vegada aplicada l'exempció prevista en aquesta disposició addicional, que correspongui a la quantitat reinvertida en els termes i condicions previstes per a l'exempció per reinversió d'habitatge habitual en l'article 38 de la Llei de l'IRPF. És a dir, s'aplicarà en primer lloc l'exempció del 50 per 100 del guany obtingut en la transmissió. De l'altre 50 per 100 del guany estarà exempta la part proporcional que correspongui a la quantitat reinvertida.

Les condicions i requisits per a l'aplicació d'aquesta exempció, es comenten en l'apartat Guanys exclosos de graven en supòsits de reinversió, d'aquest mateix Capítol.

F. Exempció per a accions o participacions d'entitats de nova o recent creació adquirides abans del 29 de setembre de 2013

Normativa: disposició transitòria vint-i-setena Llei IRPF

Els contribuents que obtinguin guanys patrimonials que es posin de manifest amb motiu de la transmissió, d'accions o participacions d'entitats de nova o recent creació adquirides des del 7 de juliol de 2011 fins al 29 de setembre de 2013, i que hagin romàs en el patrimoni del contribuent per un període superior a tres anys (comptats de data a data) podran aplicar l'exempció prevista en la disposició addicional trenta-quatrena de la Llei de l'IRPF en la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2012, sempre que es compleixin els requisits i condicions establertes en aquesta disposició addicional.

G. Rendes obtingudes pel deutor en procediments concursals

Normativa: disposició addicional quaranta-tresena Llei IRPF

Estan exemptes les rendes obtingudes pels deutors que es posin de manifest en procediments concursals de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, i des de l'1 de setembre de 2020, del Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal, com a conseqüència de:

 1. Treus i dacions en pagament de deutes establertes en :

  • Conveni aprovat judicialment.

  • Acord de refinançament judicialment homologat a què es referia l'article 71 bis i la disposició addicional quarta de la  Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal i que, des de l'1 de setembre de 2020, es regula en el Títol II del llibre segon, articles 596 a 630, del   Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal,

  • Acord extrajudicial de pagaments  a què es referia el Títol X de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal i que, des de l'1 de setembre de 2020, es regula en el Títol III del llibre segon, articles 631 a 694, del   Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal.

 2. Exoneracions del passiu insatisfet a què es refereix l'article 178 bis de la  Llei 22/2003 i que, des de l'1 de setembre de 2020, es regula en el Capítol II  del Títol XI del llibre primer, articles 486 a 502, del   Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal.

  En tots els casos és requisit necessari perquè les rendes es declarin exemptes que els deutes no derivin de l'exercici d'activitats econòmiques.

  En el cas de deutes que derivin de l'exercici d'activitats econòmiques el seu règim està previst en la LIS. Vegeu la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

  Respecte al criteri d'imputació en el cas de pèrdues derivades de crèdits vençuts i no cobrats, quan adquireixi eficàcia una treu establerta en un acord de refinançament judicialment homologable, o en un acord extrajudicial de pagaments, vegeu l'article 14.2.k) de la Llei de l'IRPF.

H. Ajuts per compensar els costos en les edificacions afectades per l'alliberament del dividend digital

Normativa: disposició addicional cinquena Llei  IRPF

No s'integraran en la base imposable d'aquest Impost, els ajuts concedits en virtut del disposat en el Reial decret 920/2014, de 31 d'octubre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions destinades a compensar els costos derivats de la recepció o accés als serveis de comunicació audiovisual televisiu en les edificacions afectades per l'alliberament del dividend digital.

I. Subvencions i ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis

Normativa: Disposició addicional cinquena.4 Llei  IRPF

No s'integraran en la base imposable de l'IRPF, en l'exercici 2022 i següents, els ajuts concedits per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis, en virtut dels programes establerts en els següents Reials Decrets:

 • Reial decret 691/2021, de 3 d'agost, pel qual es regulen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de rehabilitació i regeneració urbana del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com la seva concessió directa a les comunitats autònomes;

 • Reial decret 737/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula el programa d'ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents i es regula la concessió directa dels ajuts d'aquest programa a les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla;

 • Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 • Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajuts per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes termes d'energies renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

J. Guanys exempts per reinversió

Normativa: Art. 38 Llei  IRPF

Vegeu el seu  apartat específic  en aquest Capítol.