Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Imputació dels guanys i pèrdues patrimonials produïts en exercicis anteriors a 2022

Normativa: Arts. 45 i 46 Llei IRPF

La imputació dels guanys o pèrdues patrimonials produïdes en exercicis anteriors a 2022 es realitzarà en aquest exercici d'acord amb les següents regles:

a) Guanys i pèrdues derivats de transmissions d'elements patrimonials realitzades a terminis o amb preu ajornat.

Sigui quin sigui el període de generació del guany o pèrdua patrimonial produïda en exercicis anteriors per operacions a terminis o amb preu ajornat cobrament del qual es produeixi, totalment o parcialment, en l'exercici 2022, la imputació es realitza a la base imposable de l'estalvi. A aquest efecte es complimentarà l'apartat F2 de la declaració.

b) Guanys i pèrdues patrimonials no derivades de transmissions d'elements patrimonials.

La imputació que sigui procedent realitzar a aquest exercici s'efectuarà en la base imposable general, complimentant a aquest efecte les caselles de l'apartat F1 de la declaració, segons correspongui.

Com exemples dels esmentats guanys patrimonials poden citar-se els premis cobrament del qual s'efectuï a terminis, així com els ajuts públics anteriorment comentats acollides a imputació per quartes parts durant el període impositiu en què s'obtinguin i en els tres següents.