Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Regles d'integració i compensació de rendes

Normativa: Art. 47 Llei  IRPF

Com pas previ al càlcul de l'impost, ha de ser procedent-se a la integració i compensació de les quanties positives i negatives de les rendes del contribuent.

La integració i compensació de les rendes s'efectua dins cadascun dels grups en què les mateixes es classifiquen: renda general i renda de l'estalvi, conforme a les regles i principis que a continuació es comenten, sense que pugui efectuar-se integració i compensació alguna entre les rendes integrants de cadascun d'aquests grups.

Com a resultat de l'aplicació de les regles d'integració i compensació de rendes s'obté, respectivament, la base imposable general i la base imposable de l'estalvi.

  1. Integració i compensació de rendes en la base imposable general
  2. Integració i compensació de rendes en la base imposable de l'estalvi