Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Integració i compensació de rendes en la base imposable general

Normativa: Art. 48 Llei  IRPF

La integració i compensació de rendes en la base imposable general es realitza en dues fases: la primera, té per objecte determinar la base imposable general obtinguda en el propi període i, la segona, compensar les partides negatives obtingudes en el propi període o en exercicis anteriors que estiguin pendents de compensació:

Fase 1a. Integració i compensació de rendes obtingudes durant el període impositiu

 1. Els rendiments nets del treball, del capital immobiliari, del capital mobiliari en els termes anteriorment comentats i d'activitats econòmiques, resultats dels quals, si escau, reduïts poden ser positius o negatius, i les imputacions de rendes (immobiliàries, de transparència fiscal internacional, de cessió de drets d'imatge, d'institucions d'inversió col·lectiva constituïdes en paradisos fiscals i d'agrupacions d'interès econòmic, espanyoles i europees, i d'unions temporals d'empreses), resultats dels quals, en cas que existeixin aquestes rendes, sempre han de ser positius, a excepció de les derivades de les agrupacions d'interès econòmic i de les unions temporals d'empreses que poden imputar bases imposables negatives, s'integren i compensen entre si sense cap limitació, obtenint-se un saldo total positiu o negatiu.

  • El saldo positiu resultant s'integra en la base imposable general, sens perjudici de la compensació que més endavant es comenta.

  • El saldo negatiu ha de compensar-se amb el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials obtinguts, si escau, en el propi període.

   Aquests guanys i pèrdues patrimonials són les que no derivin de transmissions d'elements patrimonials.

   Si després d'aquesta compensació encara restés saldo negatiu, aquest s'integrarà per tal signe en la base imposable general.

 2. Els guanys i pèrdues patrimonials que no derivin de transmissions d'elements patrimonials s'integren i compensen exclusivament entre si, originant com a resultat un saldo positiu (import dels guanys superior al de les pèrdues) o negatiu (import de les pèrdues superior al dels guanys).

  • El saldo positiu s'integra en la base imposable general.

  • El saldo negatiu ha de compensar-se amb el saldo positiu de rendiments i imputacions de rendes obtingudes durant el període impositiu, amb el límit màxim del 25 per 100 d'aquest saldo positiu

La resta no compensada es compensarà durant els quatre anys següents en aquesta ordre:

 • En primer lloc, amb el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials d'aquest mateix grup que, si escau, s'obtinguin.

 • En segon i últim lloc, amb el saldo positiu dels rendiments i imputacions de rendes, una vegada minorat aquest saldo per la compensació del saldo negatiu, si n'hi hagués, de pèrdues i guanys patrimonials obtinguts en l'exercici.

La compensació dels saldos negatius de pèrdues i guanys patrimonials de l'exercici i d'exercicis anteriors pendents de compensació, no podrà superar conjuntament el límit del 25 per 100 del saldo positiu dels rendiments i imputacions de rendes abans d'aquestes compensacions.

La compensació s'efectuarà en la quantia màxima que permeti cadascun dels exercicis següents i en cap cas s'efectuarà aquesta compensació fora del termini mitjançant acumulació a pèrdues patrimonials d'exercicis posteriors.

Fase 2a. Compensació de partides negatives pendents d'exercicis anteriors

Els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials no derivades de transmissions d'elements patrimonials corresponents als exercicis 2018, 2019, 2020 i 2021, pendents de compensació a 1 de gener de 2022, es compensen en la forma prevista per a la compensació del saldo negatiu de guanys i pèrdues patrimonials abans indicat, és a dir:

 • En primer lloc, amb el saldo net positiu de guanys i pèrdues patrimonials obtingudes en el propi exercici 2022, fins a la quantia màxima de l'import d'aquest saldo.

 • En segon i últim lloc, amb el saldo positiu dels rendiments i imputacions de rendes, una vegada minorat aquest saldo per la compensació del saldo negatiu, si n'hi hagués, de pèrdues i guanys patrimonials obtinguts en l'exercici.

La compensació dels saldos negatius de pèrdues i guanys patrimonials de l'exercici i d'exercicis anteriors pendents de compensació, no podrà superar conjuntament el límit del 25 per 100 del saldo positiu dels rendiments i imputacions de rendes abans d'aquestes compensacions.

Les operacions d'integració i compensació de rendes en la base imposable general comentades anteriorment es recullen en l'esquema següent :

 1. Quadre-resum d'integració i compensació de rendes en la base imposable general