Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Integració i compensació de rendes en la base imposable de l'estalvi

Normativa: Art. 49, disposició addicional trenta-novena.1; i disposició transitòria setena.5 Llei  IRPF

La integració i compensació de rendes en la base imposable de l'estalvi es realitza, de manera similar a la comentada en l'epígraf anterior, en dues fases: la primera té per objecte determinar la base imposable de l'estalvi obtingut en el propi període impositiu i, la segona compensar amb el saldo positiu, si escau, obtingut, les partides negatives procedents d'exercicis anteriors que estiguin pendents de compensació.

Fase 1a. Integració i compensació de rendes obtingudes durant el període impositiu

 1. Els rendiments del capital mobiliari integrants de la base imposable de l'estalvi (els derivats de la participació en fons propis d'entitats, de la cessió a tercers de capitals propis, de les operacions de capitalització, dels contractes d'assegurances de vida o invalidesa i les rendes que tinguin per causa la imposició de capitals) s'integren i compensen exclusivament entre si en cada període impositiu, originant com a resultat un saldo positiu o negatiu.

  • El saldo positiu resultant d'aquesta compensació s'integra en la base imposable de l'estalvi, sens perjudici de la compensació que més endavant es comenta.

  • El saldo negatiu es compensa amb el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió d'elements patrimonials integrants de la base imposable de l'estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 25 per 100 d'aquest saldo positiu.

  Si després d'aquesta compensació quedés saldo negatiu, el seu import es compensarà durant els quatre anys següents en el mateix ordre establerta en els paràgrafs anteriors.

 2. Els guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió d'elements patrimonials, qualsevol que hagi estat el seu període de permanència, s'integren i compensen exclusivament entre si en cada període impositiu, originant com a resultat un saldo positiu o negatiu.

  • El saldo positiu resultant d'aquesta compensació s'integra en la base imposable de l'estalvi, sens perjudici del règim de compensacions que més endavant es comenta.

  • El saldo negatiu es compensarà amb el saldo positiu dels rendiments del capital mobiliari integrants de la base imposable de l'estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 25 per 100 d'aquest saldo positiu.

  Si després d'aquesta compensació quedés saldo negatiu, el seu import es compensarà durant els quatre anys següents en el mateix ordre establerta en els paràgrafs anteriors.

Les compensacions anteriors hauran d'efectuar-se en la quantia màxima que permeti cadascun dels exercicis següents i sense que pugui practicar-se fora del termini abans esmentat mitjançant l'acumulació a rendes negatives d'exercicis posteriors.

Fase 2a. Compensació de partides negatives pendents d'exercicis anteriors

Partides negatives d'exercicis anteriors pendents de compensació

Les partides negatives procedents d'exercicis anteriors pendents de compensació a 1 de gener de 2022  poden ser:

 1. Saldos negatius de rendiments del capital mobiliari de 2018, 2019, 2020 i 2021, pendents de compensació a 1 de gener de 2022, a integrar en la base imposable de l'estalvi.

 2. Saldos negatius de guanys i pèrdues patrimonials de  2018, 2019, 2020 i 2021, pendents de compensació a 1 de gener de 2022, a integrar en la base imposable de l'estalvi

Regles per a la compensació de les partides negatives d'exercicis anteriors

Els saldos negatius anteriors es compensen seguint l'ordre i en la forma que s'exposa a continuació:

1r.  Compensació de les partides negatives pendents d'exercicis anteriors amb el seu respectiu saldo positiu de rendiments o de guanys i pèrdues de l'exercici

 1. El saldo positiu de rendiments del capital mobiliari de l'exercici 2022, una vegada minorat aquest saldo per la compensació de pèrdues patrimonials corresponents a l'exercici 2022, es compensarà pel contribuent amb el saldo dels rendiments negatius del capital mobiliari pendents de compensació dels exercicis 2018, 2019, 2020 i 2021.

  Amb relació a  aquests últims ha de tenir en compte que comprèn tots els rendiments negatius de capital mobiliari pendents de compensació dels exercicis 2018, 2019, 2020 i 2021 inclosos les derivades de deute subordinat o de participacions preferents.

 2. El saldo positiu de guanys i pèrdues de l'exercici 2022, una vegada minorat  aquest saldo per la compensació del saldo negatiu, si n'hi hagués, de rendiments de capital  mobiliari obtingudes en l'exercici 2022, es compensarà pel contribuent amb el saldo de les pèrdues pendents de compensació dels exercicis  2018, 2019, 2020 i 2021.

  Amb relació a  aquests últims ha de tenir en compte que comprèn totes les pèrdues patrimonials pendents de compensació dels exercicis  2018, 2019, 2020 i 2021,  incloses les derivades de deute subordinat o de participacions preferents.

En cap cas s'efectuarà la compensació fora del termini de quatre anys, mitjançant l'acumulació a saldos nets negatius o a pèrdues patrimonials d'exercicis posteriors.

Atenció: l'annex “C” en el model de declaració recull en relació amb la integració i compensació de rendes la informació relativa a les pèrdues i als rendiments de capital mobiliari negatius pendents de compensar en els exercicis següents.

2n. Compensació de la resta dels saldos negatius de rendiments de capital mobiliari i de guanys i pèrdues pendents d'exercicis anteriors no compensats

Si hagués saldos negatius de rendiments de capital mobiliari dels exercicis  2018, 2019, 2020 i 2021,  que no s'haguessin compensat segons el que ha indicat anteriorment, es compensaran amb el saldo positiu restant, si n'hi hagués, de guanys patrimonials de l'exercici 2022  fins al límit del 25 per 100 de l'esmentat saldo positiu.

Aquesta compensació juntament amb la dels saldos negatius de rendiments de capital mobiliari de 2022  no podrà superar conjuntament el límit del 25 per 100 del saldo positiu de guanys i pèrdues de 2022 .

Passarà el mateix si hagués saldos negatius de guanys i pèrdues patrimonials dels exercicis  2018, 2019, 2020 i 2021, que no s'haguessin compensat, cas en què, es compensaran amb el saldo positiu restant, si n'hi hagués, de rendiments del capital mobiliari de l'exercici 2022, fins al límit del 25 per 100 de l'esmentat saldo positiu.

Aquesta compensació juntament amb la dels saldos negatius de guanys i pèrdues de 2022  que es compensin amb el saldo positiu de rendiments de capital mobiliari de 2022  no podrà superar conjuntament el límit del 25 per 100 del saldo positiu de rendiments de capital mobiliari de 2022  abans de compensacions.

Les operacions d'integració i compensació de rendes en la base imposable de l'estalvi que han estat comentades es recullen, de forma gràfica, en el quadre següent:

 1. Quadre-resum d'integració i compensació de rendes en la base imposable de l'estalvi