Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

1. Beneficiaris i aportantes

Beneficiaris

Els sistemes de previsió social han d'estar constituïts a favor de les persones amb discapacitat que a continuació es relacionen:

 1. Persones afectades d'un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65 per 100.

 2. Persones afectades d'un grau de discapacitat psíquica igual o superior al 33 per 100.

 3. Persones amb discapacitat:

  • Que hagin estat declarades incapaços en virtut de resolucions judicials anteriors a la Llei 8/2021 (mentre no s'hagués dictat una nova resolució judicial que les substituís per noves mesures adaptades a l'esmentada Llei 8/2021), independentment del seu grau.

  • Que estiguin subjectes a la curatela representativa, determinada en resolucions judicials dictades amb posterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 8/2021 (tant en resolucions judicials relatives a casos de noves situacions de discapacitat, com en resolucions judicials dictades en substitució d'unes altres resolucions anteriors a aquesta Llei 8/2021), independentment del seu grau.

Persones que poden efectuar les aportacions

 1. La pròpia persona amb discapacitat partícip. En aquest cas, les aportacions donaran dret a reduir la base imposable general en la declaració del contribuent amb discapacitat que les realitza.

 2. Els qui tinguin amb la persona amb discapacitat una relació de parentesc en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament, així com el cònjuge o aquells que li tinguessin a càrrec seu en règim de tutela, i després de la Llei 8/2021, de 2 de juny ha de reconèixer-se també a la persona que ostenti la  curatela representativa o acolliment, sempre que la persona amb discapacitat sigui designada beneficiària de manera única i irrevocable per a qualsevol contingència.

  No obstant això, la contingència de defunció de la persona amb discapacitat podrà generar dret a prestacions de viduïtat o orfandat o a favor dels qui hagin realitzat aportacions a favor de la persona amb discapacitat en proporció a l'aportació d'aquests.

Per expressa disposició legal continguda en l'article 53.3 de la Llei de l'IRPF, les aportacions realitzades per les persones esmentades en la lletra b) no estan subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions.