Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat

Normativa: Arts. 53 i disposició addicional dècima Llei IRPF ; 50 i 51 Reglament  IRPF

Les aportacions realitzades a plans de pensions, mutualitats de previsió social, a plans de previsió assegurats, a plans de previsió social empresarial i a les assegurances de dependència constituïts a favor de persones amb discapacitat donen dret a reduir la base imposable general conforme al següent règim financer i fiscal:

  1. 1. Beneficiaris i aportantes
  2. 2. Límits i excés d'aportacions
  3. 3. Percepció de prestacions i disposició anticipada de drets consolidats